Sjöpolisen ger stöd till protesterna mot promillelagen!

Båtfolket som protesterar mot detta förmynderi och resursslöseri med våra knappa brottsbekämpande resurser tackar sjöpolisen för detta belägg att promillelagen är onödig.
Kan vi hoppas att även Kustbevakningen visar en smula civilkurage?

Februari 2024 – var står vi? 

Söker ny person som kan hantera denna WorldPress sajt då vår tidigare person inte längre har möjlighet efter 13 år. Det är inte särskilt ofta. Kontakta alltom02promillepasjon@gmail.com

P O L I T I S K T  S P E L  B A K O M  G A L L E R I E T

Ett svar som eftersökts länge varför SBU, POLITIKER, SWEBOAT, SXK, JUSTITIEDEPARTMENTET, CIVILUTSKOTTET trots många löften om utvärdering samt inför lagen gav löften att den ska endast fånga in huvuddelen av de fartyg den bör avse samt inte omfattar fler fartyg än vad som är nödvändigt osv – varför de inte står fast till vad de utfäst – och varför blundar samtliga för att Morgan Johansson så uppenbart riggade utredning? 

www.batfolket.se via deras kontakter med riksdagsledamöter (RL) blev inför Morgan Johanssons sjösättning av utredningen tipsade om att Morgan riggat den (via ett hovrättsråd).  Om det står att läsa längre ned.  Likaså blev denna sajt tipsad av en RL.  Hur oppositionen då kunde tillåta och varför samtliga har tystnat har det tills nu – februari 2024 – inte gått få svar på då denna sajts RL kontakt (numera fd RL) valde berätta: 
”Mellan regering och opposition är det inget ovanligt att man riggar utredningar som man sedan växlar med varandra för att få igenom sina mål. Jag har nu under senare tid även sett  flertal sådana.
Så gick det till även med sjöfyllerilagen.
Idag ångrar jag detta förfarande med promillelagen då det medfört så stora konsekvenser”. 

”Johan Pehrson rasar mot SD efter avslöjandet” [av SD:s trollfabriker].
Här i en debatt strax efter så viskar Pehrson till Åkesson – ”Lite mer tjafs”.  Åkesson:s gest säger allt om spelet bakom gallerierna.

Men varför har då båtorganisationerna tystnat från sin kritik fast Transportstyrelsen, Sjörättsinstitutet, org.båtfolket, denna sajt och så många fler slagit fast att promilleregeln är ett resursslöseri och blundar för att landets justitieminister via ett hovrättsråd de facto riggar/de utredningen?
Desto värre – att den helt missar offren som var så viktiga att promilleregeln skulle fånga in och var ett skallkrav för lagens tillkomst!
Det rimliga svaret är  – politiska påtryckningar, att partierna som ingått bytesöverenskommelsen med riggade utredningar med Morgan Johansson, de kan inte bryta överenskommelsen. 
Politikerna har sannolikt hotat dem med att då införa vad som var initiala avsikten – 7meter/7knop [kategorin där offren förkommer]. Det ”hotet” är en ”blåsning” – politiker skulle aldrig våga nykriminialisera så oerhört många väljare men tyvärr högg sannolikt båtarganisationerna på detta förmodade bete – såvida inte andra överenskommelser spelar in – men några sådana har inte syns till, snarare tvärtom då arrendeavgifterna trots protester dubblerades
All heder till 
rättsväsendet – ”ter sig mer som nykterhetspolitik.” 
Betänk nu att inom rättsväsendet finns ett hovrättsråd som ställt upp på att göra ett beställningsverk till landets dåvarande justitieminister Morgan Johansson (S).  Samme utredare/hovrättsråd [Anne Rapp] syns här på skärmen med Morgan Johansson som säger nej till straff för
tjänstefel…

Numera är det bara SVD som har kuraget kritisera promillelagen. Låst artikel.

 J U S T I T I E D E P A R T E M E N T E T
Säger sig ha uppdraget att utvärdera ”den aktuella utredningen” dvs beställningsverket från Morgan Johansson.  

På frågan igen till Justitiedepartementet (JD) 2023.11.27 när deras arbete ska vara klart så har man svarat så här:
Jag har tagit över som handläggare på straffrättsenheten för frågor om trafikbrott och sjöfylleri, inklusive den aktuella utredningen. Ärendet bereds i Regeringskansliet. Jag har inte möjlighet att lämna närmare besked än så eller i övrigt kommentera innehållet i ditt mejl.

Vänliga hälsningar Elin Dalenius
 Rättssakkunnig 
Justitiedepartementet 
Straffrättsenheten (Ju/L5)103 33 Stockholm
 Tel. 08-405 21 33
 Mobil 076-127 60 05 
elin.dalenius@regeringskansliet.se

Elin Dalenius är nummer 3 som ”tagit över” och svarar även med ett klipp och klistra svar som sina föregångare.  De tidigare har insett att Morgan Johansson har riggat utredningen och JD har svårt internt att hitta någon som kan klä skott för att göra ett beställningsverk av beställningsverket.
24.03.07. Ny utredare malin.wictor@regeringskansliet.se som kommer med exakt samma papegojsvar! 
__________________________________________________________________________

C I V I L U T S K O T T E T
CU har även i år (2023) avslagit motion om ändring av lagen med följande skäl:

”Utskottet, som då på nytt konstaterade att regeringen har
låtit utvärdera tillämpningen och effekterna av det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri, bedömde att yrkandena om en utvärdering av straffansvaret i huvudsak redan hade blivit tillgodosedda. Utskottet vidhöll därför sin tidigare uppfattning att det inte fanns skäl till någon åtgärd från riksdagens sida.
Riksdagen följde utskottets förslag.” 

JD å sin sida säger att den aktuella utvärderingen av Morgans ”utvärdering” förbereds hos dem. År ut och in.
CU å sin sida säger att utvärderingen, den är redan tillgodosedd.
På så snurrigt sätt avslår man motioner om lagändring och man vet dessutom om att utredningen är närmast ett bedrägeri – vilket slås fast nedan.

Alltom02 har frågat CU:s ordförande om detta samt Elin på JD som inte har svarat.
Envar kan även fråga någon av CU:s ledamöter.
Tyvärr går det inte att få svar av politiker eller andra berörda inkl utredaren.

Hamnen, SWEBOAT och imitatören Göran Gabrielsson i denna korta video;
”Mitt problem var att jag fick inga politiker att ställa upp. Dom enda som ville ställa upp var dom som var emot lagen, men ingen ville prata för lagen, vilket är lite konstigt”.
Och likadant var det i Riksdagen när Båtfolket.se hade ett seminarium för riksdagsledamöter. 

(S) M O R G A N  J O H A N S S O N  O C H  
”U T V Ä R D E R I N G E N”

Morgan Johansson via ett hovrättsråd tillsatte en utvärdering/utredning 2019.  (Klicka på bilden för att se presentationen)

Alltom02 blev då kontaktad av högt insatt riksdagsledamot, märk väl då i opposition, som nämnde att Morgan har riggat utredningen. Det är anmärkningsvärt att man i opposition här blundar, svaret är sannolikt att lagen sjösattes på acklamation, man röstade inte då samtliga partier var överens. Alla satt i samma ”båt” och har inget med det man basunerade politiskt ut  – ökad sjösäkerhet och att båt och biltrafik påminner starkt om varandra.  
En jämförelse Högsta domstolen inte accepterade skriver båtfolket.se 
Organisationen båtfolket.se fick liknande tips från sina kontakter inom riksdagen, ”ett beställningsverk”. Alltom02 inledde då ett samarbete med Transportstyrelsen (TS) för att göra en överskådlig fallstudie. När Morgan Johansson samt utredaren presenterade utredningen så kunde det då snabbt slås fast att utredningen är just ett beställningsverk. Ett av många skräckexempel ur beställningsverket;

– ”En stor del av de som omkommer har varit alkohol-påverkade och inte en försumbar andel av dem, 16 procent [20st över 8 år = 2,5 offer/år] har haft förhållandevis låga alkoholhalter (upp till 0,5 promille) i blodet. Statistiken talar alltså för ett tydligt samband mellan alkoholpåverkan och olyckor till sjöss”. 

De 16 procenten – om man inte förändrar verkligheten – är:
6st har jäst i vattnet så att lite laglig alkohol av jäsningen bildats. 14 kvar.
9st är under 0,2 promille, 5 kvar.
2st är förtöjda segelbåtar, båda med 0,48p. 3 kvar.
1 roddbåt med 0,21p. 2 kvar.
1 förtöjd båt med 0,25p. 1 kvar, en båt under 15knop med 0,26p med okänd längd i en insjö.
Noll kvar av de tydliga sambandet och inte en försumbar andel.

Vansinnet! 

Sidan 231.
Många av dem som omkommer i båtlivet gör det
i småbåtar som inte omfattas av lagen
”.

Småbåtarna som inte omfattas utgör 60% av de omkomna = 15 offer/år mot 2% = 0,5/år som omfattas!

Sidan 238
Bedömning: Det finns i nuläget inte behov av ändringar i något avseende”. 

(Övriga omfattas av tidigare ansvarslag med 1 promille eller mer = 
tidigare ansvarslag)


Justitieminister Morgan Johansson i samband med presentationen:
Vi har faktiskt en lagstiftning som har
fungerat på ett bra sätt på sjön.

——————–

Fördjupad statistik. Bl.a 400 domar sedan 1994 från Sjörättsinstitutet som slår fast att endast 1 fall med lägre promillen där domstolen ansåg att alkohol behöver inte vara orsaken.

I denna film framgår att Morgan Johansson (S) är en naturbegåvning med att handskas vårdslöst med sanningen och verkligheten. 
”Sweboat mycket kritisk till utvärdering om sjöfylleri”.
Sweboat även före utvärderingen, kritisk.
Båtfolket.se ”Som befarat – ett rent beställningsverk från regeringen, vänskapskorruption inom politiken?”.

Anmärkningsvärt är att dåvarande (S) justitieministerns falsarium till utredning – som alla politiker och myndigheter vet om är ett falsarium – används av politiker inom Tidöregeringen/Civilutskottet till att avslå motioner om att här göra om göra rätt.
Parallellt skyddas hovrättsrådet för sin närmast kriminellt fejkade utredning.

Tillkomsten av lagen strider även mot de 10 rättsstatliga principerna som regeringen beställde, sidan 430.

Uppdraget/kriterier utredaren hade från Justitiedepartementet;
Utvärdera tillämpningen och effekterna...” samt Lagrådsremissen som låg till grund för lagen och utredningen;
Regeringen anser emellertid att promilleregeln bör avgränsas vad gäller de fartyg som den ska träffa. Avgränsningen bör å ena sidan fånga in de fartyg där det finns påtagliga risker med att i alkoholpåverkat tillstånd framföra eller fullgöra annan viktig trafikuppgift. Å andra sidan är det viktigt att promilleregeln inte omfattar fler fartyg än vad som är nödvändigt.

SOU 2001:30 – riktlinjer här med för utredaren, av detta blev det heller – ingenting. Eller så var från politikerna bara tomma ord.
Kriminaliseringen måste utformas så att den endast träffar sådana fall som är straffvärda i egentlig mening.  
Med hänsyn till de mycket varierande förhållanden som råder inom sjötrafiken ställer detta särskilda krav på analysen.
Utredaren skall mot bakgrund av det som nu har redovisats analysera om det för vissa kategorier av sjöfarare, t.ex. på grund av fartygets typ, den personkategori som sjöfararen tillhör eller den typ av farvatten som det är frågan om, kan vara motiverat med en strängare syn på nykterheten än den som i dag kommit till uttryck i lagstiftningen.

Utredaren/hovrättsrådet har helt suddad ut kritierierna för sitt uppdrag och har de facto förändrat verkligheten och vilselett. 

Men man kan i lagen inte ta in alla båtar som inte omfattas av lagen där majoriteten av offren finns vilket man var inne på från början, 7meter/7knop,  det skulle resultera i ett avsevärt större uppror och missnöje med massvis förlorade röster.
Detta är högst sannolikt den starkaste orsaken till att man tvingats begrava saken och att SBU lade sig platta.

Det går heller inte att rikta lagen [promilleregeln] geografiskt till majoriteten som omkommer med de dubbla brottsbekämpande resurserna som geografiskt ”trålar” i vatten där det är endast 0,5 offer per år – som ”trålar” efter samma sak – att haffa vita skötsamma medelålders män om de råkat ta en pilsner för mycket till lunch, exakt det som GW klockrent prickade in 2008 och 2012 (scrolla nedåt) om den brottsutvecklingen vi idag har.

S V E N S K A  B Å T U N I O N E N  (SBU)


En lek med tanken här kan mycket väl vara att SBU av politiska påtryckningar ställde sig plötsligt bakom utredningen med den anmärkningsvärda ursäkten – vi vet inte varför vi gjorde det.
Hypotetisk dialog mellan politiker och SBU:
– Sluta driva frågan! Gör SBU det så tvingas vi ju till att nykriminilasera alla båtar som vi lagstiftare faktiskt var inne på från början, 7 meter och mer än 7 knop.  Det kommer innebära ett ramaskri utan motstycke, ett ännu större resursslöseri där det ska vimla av sjöpoliser och KBV i vartenda liten insjö där offren finns, en resurs och ekonomisk omöjlighet och SBU blir då tvungna driva frågan in i kaklet och vi politiker förlorar massor med röster med ännu mer av detaljstyrande förmynderi! Det räcker och blir över med dem som Johan Pehrson (L) sade – 400.000 småbåtsägare tycker jag är en förmyndargubbe. Båtfolket rasar.
Vi måste offra liven som inte omfattas av lagen på politikens altare här det begriper väl SBU? 

SBU (och politiker) skyddade sannolikt den stora majoriteten av båtar – läs oerhört många väljare – men till det höga priset av majoriteten offer (60%).
På SBU:s hemsida står bl.a följande:
”Vi arbetar för ett båtliv som är säkert”.
SBU vill inte kommentera sitt agerade här.

SBU och SXK skrev i januari  
endast ca 9 månader innan Morgans riggade utredning –
”I sak kvarstår bedömningen att olycksstatistiken runt 0,2 promille inte har påverkats av lagen och därför inte motiverar den automatiska straffregeln”. 

Svenska BåtUnionen (SBU) – även dem med full kännedom att utredningen är ett beställningsverk – och med ny ordförande efter Bengt Gärde,  ställer sig plötsligt bakom beställningsverket!
Att Sveriges största båtorganisation gör en osaklig och oförklarlig U-sväng där man accepterar att deras medlemmar nykriminilaseras och straffas hårt i nivå med misshandel för ”en pilsner för mycket till lunch” (GW nedan) med sin fritidsbåt där rättsväsendet sade – ”ter sig mer som nykterhetspolitik” – då bör envar ställa sig undrande vad mer för vansinne kommer SBU ställa sig bakom till priset av liv som man uppenbarligen gjort ang. promillelagen.  Ser man på denna bild kan man verkligen undra om inte SBU:s nye ordförande har en likadan röd partibok som hovrättsrådet som gjorde beställningsverket till dåvarande justitieminister Morgan Johansson.  
Här kan du tillskriva SBU.

2021 står SBU:s ordförande igen med (S) Mikael Damberg och påstår att arbetet mot stöldligorna har gett effekt.
2024 Larmtjänst: 200 procentig ökning av båtmotorstölder i Stockholmsregionen.

Politiske veteranen Åke Ortmark  –
”makthavarna vill förändra verkligheten”.

MP:s Peter Eriksson på frågan i programmet Min sanningljugs det mycket inom politiken”?  Peter svarar – Ja det gör det. Varför? – frågar programledaren. 
Därför man tycker det är obehagligt säga som det är.

SWEBOAT och SBU har tillfrågats om deras tystnad beror på politiska påtryckningar – att inte verka för att ändra lagen så att den omfattar dödsolyckorna (som var dess syfte) med alkohol och som all statistik visar och som de själva påtalat många gånger i sin kritik.
Ingen av dem har svarat vilket är märkligt då de säger sig representera sjösäkerhet.  De båda är därtill medlemmar i Sjösäkerhetsrådet, här där SWEBOAT motsätter sig införandet av åldersgräns/vattenskoter står att läsa: 

.…har vi – och i princip samtliga andra organisationer och myndigheter inom båt och sjösäkerhet...
Käre SBU och SWEBOAT, varför denna tystnad även från er om att lagen inte omfattar dödsolyckorna med alkohol – samtidigt som ni sitter i Sjösäkerhetsrådet? 

Svaret närmast sanningen är att SBU och SWEBOAT även de har rättat sig i ledet åt vad som rättsväsendet ansåg om lagen –  …nykterhetspolitik då den saknar utredning huruvida den fångar huvuddelen av de fartyg promilleregeln bör avse. Sidan 13

Och man kan verkligen undra varför IOGT-NTO även har tystnat de med i sin tidigare kritik då nykterhetspolitiken/lagen inte fångar in dödsolyckorna med alkohol.
MHF var de mest bombastiska :
–  Alkoholliberalerna på sjön är ett gäng halvalkoholiserade gubbar i kändissvängen.
– Det är besvärande att de här organisationerna är så oseriösa och inte erkänner sjöfyllan som ett verkligt problem. Sidan 14.  
Så här lät IOGT-NTO förr och de hade då helt rätt;

”IOGT-NTO har ansett att avgränsningen är olämplig eftersom den undantar för många fartyg.”  
Idag, 2023 då IOGT har informerats om att lagen mycket riktigt undantar offren till hela 60%  så är även de märkligt tysta…fast deras slogan
– ALKOHOL OCH TRAFIK HÖR INTE IHOP –  
deras tystnad här klingar falskt. IOGT-NTO kan kontaktas här.

Att utredningen är ett beställningsverk styrks även epost- korrespondens mellan utredare och TS där utredaren frågar om det i statistiken från dem finns några offer som jäst i vattnet och bildat alkohol? – Nej svarar TS. Och i utredningen står; ”Enligt företrädare för TS hade ingen av de i statistiken redovisade omkomna med alkohol i kroppen legat så länge i vattnet att alkoholen hade kunnat bildats efter döden”. För utredaren/hovrättsrådet uppstod här ett dilemma – hur nu kunna tillmötesgå sin beställare justitieminister Morgan Johansson? För det fanns inga offer att använda som denne hade som uppdrag att utreda och att kunna använda till beställningsverket av landets justitieminister. Då får man ta vad man haver och bluffa. Hovrättsrådet tvingades till att ta till de offer som hon frågade TS om de ingår men som givetvis inte skulle vara med. 
Hovrättsrådets och justitieministerns bluff sprack och samtliga ansvariga gick i U-båtsläge – total tystnad. Och nu rider CU och JD på en ”utredning” som är ett bedrägeri ingen kan eller vill stå till svars för. Man tagit bort presentationen när de båda presenterande beställningsverket men Alltom02 tog hem den i ett tidigt skede och kan presentera den på egen kanal- här.

Båtfolket och denna sajt tillskriver berörda, inget svar. Båtfolket tillskriver och uppvaktar Civilutskottet 2 gånger som inte bara struntar i att svara utan även avslår motioner mot lagen med stöd av en ”nyligen gjord utredning” – fast de fått information med råge om att den är ett beställningsverk! – samt hänvisar till att det hos Justitiedepartementet pågår en utvärdering av beställningsverket till utredning.  
DETTA ÄR ÄNNU EN ”BLÅSNING”! Det pågår ingen utvärdering hos Justitiedepartementet av den enkla anledningen att då avslöjas det att utredningen är ett beställningsverk och att alla båtar självklart måste omfattas av lagen om några offer ska kunna räddas i små insjöar, där KBV och sjöpolis inte patrullerar.

Därför ber vi dig tillskriva Justitiedepartementet och ditt parti/politiker. 
Hänvisa förslagsvis till denna sida men några väl valda ord.

Alltom02 tillskriver Elin Tysklind på justitiedepartmentet  juni 2021som har uppdraget att granska beställningsverket som svarar med samma snömos;
Ärendet bereds i regeringskansliet. Jag har inte möjlighet att närmare kommentera uppgifterna i mailet.  Vänliga hälsningar Elin. Tillskriver Elin i september igen 2021 som svarar; Uppdraget att utreda och utvärdera vissa frågor avseende trafikbrott och sjöfylleri tillsattes i augusti 2018. Uppdraget presenterades i november 2019 genom departementspromemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22). Promemorian har remitterats och ärendet bereds fortsatt i Regeringskansliet.

Jag är ansvarig handläggare på straffrättsenheten för frågor om trafikbrott och sjöfylleri, inklusive den aktuella utredningen. Jag kan återkomma till dig när jag har närmare besked att lämna i ärendet. Vänliga hälsningar Elin

Elin Tysklind Rättssakkunnig Justitiedepartementet Straffrättsenheten (Ju/L5)103 33 StockholmTfn +46 8 405 81 16Mobil +46 72 211 32 46elin.tysklind@regeringskansliet.se www.regeringen.se

En Johan Hilmertz på Justitiedepartementet svarar sedan Alltom02 i februari 2022 med samma tramssvar; Tack för ditt mejl. Ärendet bereds i Regeringskansliet. Jag har inte möjlighet att lämna närmare besked än så eller i övrigt kommentera innehållet i ditt mejl.Mvh Johan Hilmertz.

Alltom02 tillskriver Hilmertz i augusti 2023 som fortsatt vägrar svara på de 3 frågorna, 1. När påbörjades deras arbete, 2 , hur långt har det fortskridit, 3, när ska det vara klart?Alltom02 gör då en film om saken samt med en debatt mellan Morgan Johansson och moderaten Lars Beckman. Morgan far skickligt och rutinerat med osanningar.

VI BER DÄRFÖR DIG ATT TILLSKRIVA elin.dalenius@regeringskansliet.se och eller justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se samt det parti du röstar på och ifrågasätta.

Fd chef Sjöfartsverkets sjöräddnings och beredskapsenhet; ”Utredningen av sjöfyllerilagen mörkar fakta”.

Den som initierade lagen var socialdemokraten Thomas Bodström som vägrade drogtesta sig på sin arbetsplats.
KD hakade på och inom riksdagens väggar kallades sedan promillelagen för ”KD:s baby”. För att driva igenom lagen drog politikerna till med; ”riskerna med alkoholpåverkan till sjöss i flera viktiga avseenden påminner starkt om situationen i vägtrafiken.”  Rättsväsendet gick inte på dumheten – ”ter sig mer som nykterhetspolitik”. LÄNK. Johan Pehrson då lagen infördes 2010: ” – 400 000 småbåtsägare tycker jag är en förmyndargubbe”.

Transportstyrelsen i samma artikel: Den nya lagen har fått slagsida genom att omkring hälften av landets fritidsbåtar inte omfattas av den, anser Mats Rosander på Transportstyrelsens båtlivssektion:

-Det är som om de som har Mazda 323 skulle fråntas från alkoholreglerna på land.
Det är ju så här när det går politik i grejerna, då finns det ibland risk för att det blir stolligt, säger han.
//.

Johan Pehrson har uppenbarligen inte alla indianerna i kanoten han heller för här säger han året 2009 1år innan lagen sjösattes: ”Personer som kör stora snabba båtar som kan vara farliga för andra har ju alla hittills insett det är rimligt vara nykter, nu är det krav på att vara nykter”. Från 2009 och ”stora snabba båtar” till året därpå, då är de ”stora snabba båtarna” plötsligt ”400 000 småbåtsägare” och samtliga är ”onyktra” vid 0,2‰ vilket de inte var innan.

Om man är onykter på den nivån, då har Tyskland fel med 90 miljoner invånare där det är lagligt med upp till 0,5‰ på autobahn med till stora delar fri fart, samt UK med 67 miljoner och lagligt med upp till 0,8‰ osv osv..
Det finns inget annat land i världen har som har en liknande drakonisk lag och våra nordiska grannländer vägrar införa den. SVD Ledare 2023: Snedseglad sjöfyllerilagstiftning.  Intervju med SVD. Timbro 2019: Sjöfyllerilagen är nykterhetspopulism.  Exemplen är många, förutom att lagen gäller alla ombord som på 2 brottsbekämpande resursers tyckande utför i lagtexten odefinierad uppgift för sjösäkerheten ombord vars tyckande är sedan upp till en domstol att avgöra, exempelvis som denne roddare på väg hem från ö-grannen efter normal social tillvaro, eller ro ut ett extra ankare inför vindkantring, roddaren demoniserande och bombastiskt sagt är ”en fyllerist” som två brottsbekämpande resurser ska ägna sig åt.  
Att SBU ställt sig bakom denna buskisteater är anmärkningsvärt då den drakoniska lagen ej anpassad för sjö och skärgårdsliv som sagt saknar motstycke i något annat land och missar som ovan redovisat inte omfattar majoriteten av dödsolyckorna.
Det finns många märkliga turer om SBU efter den ”nye” ordföranden Christer Eriksson efter Bengt Gärde – då gick SBU kuppartat och utan mandat bakom ryggen på sina medlemmar för att sluta verka för en förändring av promillelagen. Länk.

K U S T B E V A K N I N G E N. 
Skyddas och får allt de pekar på.

I regleringsbrevet till KBV ”Myndighetens övervakning i brottsbekämpande syfte ska bedrivas utifrån identifierade problembilder”. Länk.
När denna sajt bad om att ta del av hur identifieringen ser ut med promillelagen så i stället för att svara på det strök man den lydelsen (Anders Ygeman (S) ). Länk.

2 ”blåsningar” från socialdemokraterna, regleringsbrevet och Morgans ”utvärdering” och oppositionen då som 2024 har makten accepterar.
”Blåsning” 3 är att makthavarna har lagt locket även på Justitiedepartementets uppdrag att utvärdera bedrägeriet till utvärdering av Morgan Johansson.

”Lagen är framgångsrik, se så många vi haffar!!” . basunerar KBV ut. 
Om lagars syfte är att endast för att kunna nykriminilasera och som inte följer något av de 10 rättsstatliga principerna – vilket denna lag inte följer i något fall – då kanar vi mot Kafka´s ”Processen”. 
Förbjud vita T-shirts på sjön, inför höga straff och sätt in 2 brottsbekämpande resurser, sjävklart kommer vita T-shirts försvinna, men vilket problem har lösts? – annat än att man skapat nya ”brottslingar” av vita medelålders män med sina familjer med flytvästarna på och förarbeviset i handen, enkelt, ofarligt och bra för pinnjaktsstatistiken.

PÅ KRYSS, prof i sjörätt Hugo Tiberg 12.05.29
”När Kustbevakningen påstår att den nya lagen medfört att färre båtägare seglar fel i farleder, att de nu kan stoppa förare som inte kan hantera sin båtar osv, är det alltså grundlöst. När de försäkrar oss medborgare att det blivit säkrare med den nya lagen så är de ute på djupt vatten. Båtliv är i grunden säkert och har därtill en positiv olycksutveckling under mer än 20 års tid och med väsentligt ökat båtbestånd. Vad som däremot går att belägga är att de nya reglerna innebär hårda straff utan saklig grund och att människor som inte utgör någon fara för andra drabbas.”

DN Debatt 23.12.15:
Polisen måste börja jaga kriminella i stället för pinnjakt.
Ett problem är att verksamheten mäts i vad myndigheten gjort, inte vad den åstadkommit.
...”genom att polisen till exempel satsar sina begränsade operativa resurser på ärenden som är enkla att klara upp men som har föga påverkan på den för medborgarna betydande brottsligheten.
Att på detta sätt jaga lätt uppnådda ”pinnar” är inte bara verkningslöst i relation till de egentliga målen, utan kan till och med bli kontraproduktivt genom att man ibland stärker sammansättningen av grupperingar som man vill bryta ner eller minskar polisens legitimitet i medborgarnas ögon.

Och därmed minskar medborgarnas vilja att samarbeta med myndigheterna.
Medan pinnjakten pågår räcker polisens krafter inte till att ta itu med den samhällshotande organiserade brottsligheten, vars utredningar kräver stora resurser och hög kompetens bland utredarna.”
Samma gäller inte bara polisen utan givetvis Kustbevakningen.

DN Debatt 11.03.06
Experter – Lag utan legitimitet
”Vem står bakom en pilsnerlag? Låt oss få lagen snarast övervägd igen, med verkligt beaktande av sådana synpunkter som lagstiftare skall ta hänsyn till, med rimliga, kloka gränsdragningar både ifråga om de båtar och de funktioner som ska omfattas av regeln och en sakligt motiverad promillegräns.

För alla politiker som vill lyssna och förstå så borde detta vara en självklarhet.
I annat fall kommer lagen få ett ytterligare löjets skimmer över sig och, dessvärre, epitetet ”sjöfyllerist” att mista sin allvarliga och rättmätiga innebörd.”

RAPPORT FRÅN SJÖPOLISEN. Sidan 34.
Marginell efterlevnad.

Att KBV är en myndighet där ca 1,2 miljarder bokstavligen kastas rakt i sjön står att läsa i denna bok

NORGE VÄDJAR OM INTERNATIONELL HJÄLP FÖR ATT HANTERA DE SVENSKA GÄNGEN. SVERIGES STATSMINISTER I SIN TUR KOPPLAR IN MILITÄREN.

GW, Rättsväsendet om promillelagen – ”ter sig mer som nykterhetspolitik” m.fl. – säger mycket varför Sverige närmar sig närmast ett Somalia ett av världens farligaste länder att vistas i.  Inte undra på varför vår valuta är närmast en skräpvaluta där den socialistiske justitieministern Morgan Johansson riggar en utredning via ett hovrättsråd, en opposition som väljer blunda för det med full kännedom för att försvara slöseriet med våra knappa resurser så man tvingas till och med måste be Försvaret om assist mot de riktiga brottslingarna som fått Sverige likna ett land i vår omvärld med inbördeskrig bortom all räddning.

GW 2012: Lättare att plocka pinnar genom att låta hundratusentals nyktra förare lämna utandningsprov än att finka vanliga busar.Lättare att omhänderta en vanskött hamster än att utreda en våldtäkt. Och så vidare, och så vidare med kursen stadigt bort från det som riktigt polis­arbete handlar om. 

GW 2008: För en gångs skull är det så enkelt att allt blir sämre och sämre hela tiden och inom några år kommer vi att befinna oss i det läge då polisen här i landet överhuvudtaget inte klarar upp några brott som anmäls av de vanliga medborgare som man förväntas skydda. Detta med undantag för deras insatser mot enklare trafikbrott och liknande där man ägnar sig åt att ”plocka pinnar” för att ge sken av att man ändå gör något. Kolla tusen bilförare, (nu båtfolket*) hitta en som tagit en pilsner för mycket till lunch. Och kampen mot brottsligheten går vidare, -Må Gud bevara landet.(*alltom02promillepasjon.se not)  Länk GW 2008 och 2012.

Expressen 2011 om promillelagen; …..gå med machete i lagslyet och ta bort meningslösa regler och förordningar. Ju färre lagar desto större laglydnad.  Med färre brott borde polisen arbeta bättre med dem som ändå begås.//.

23.12.27. Nya polischefen
Image

Notera. ”kräver lagändringar i repressiv riktning” – inte om att omprioritera våra resurser och att rensa i lagslyet.
En bild som här säger mer än tusen ord.

Vi ska nog inte sätta för mycket hopp till Tidöregeringen heller.
Aftonbladet 2014, Johan Pehrson ”Alliansen sågar egen kriminalpolitik..misslyckats totalt”. Och vi är nog många som minns Morgan Johansson 2017 ”Vi är på väg knäcka den organiserade brottsligheten
– Må Gud bevara landet.

 

 

Ska sajten www.alltom02promillepasjon.se vara kvar så behövs sponsring till den som kan sköta den, (dvs inte jag.) Swisha honom gärna.

Sponsra hemsidan!

Ska sajten www.alltom02promillepasjon.se vara vid liv så behövs sponsring till den som kan sköta den (webmastern). Swisha gärna.
_______________________________
Kopiera denna text, plasta in som ett visitkort och ”blås” KBV!
KBV har inget protokoll och vet inte hur de ska hantera detta.
(Lag om ändring i lagen om alkoholutandningsprov
(1976:1090 från 1/7 2009).  VÄND KORTET
(text på baksidan kortet)
Om de undersökte begär det ska ett protokoll föras vid provtagningen samt ett bevis om utförd åtgärd utfärdas.
Notera. Protokollet ska föras vid provtagningen, inte före, inte efter.
_______________________________
24.03.06. Båtfolkets
fantastiska nyhetsbrev!

_______________________________

23.12.23. Radiointervju Radio Österåker
Medborgerlig Samling 
Scrolla lite nedåt till
MED Lelle med Ola Ljungberg”
______________________________
23.07.05. SVD Ledare. (Betalvägg)
SNEDSEGLAD SJÖFYLLERILAGSTIFTNING.
De nuvarande reglerna skapar fler problem än de löser. Moralism urholkar respekten för regelverket.
_______________________________

Så här snurrigt är det.
Låt den i sällskapet som har lägst inkomst köra båten om sällskapet har ”tagit en pilsner för mycket till lunch” eller någon som druckit alkoholfritt. Om denne har någon som helst båtvana spelar ingen roll lagmässigt.
”9-åring stoppades i nykterhetskontroll – fick köra vidare”
Politiker 2009 jämställde vajerräcken med stora öppna fjärdar: ”…riskerna med alkoholpåverkan till sjöss i flera viktiga avseenden påminner starkt om situationen i vägtrafiken
——————————————-

Rösta här om lagen.

Tack för era frågor och inspel!

Centerpartiet vill att den av riksdagen beställda utredningen om den nuvarande sjöfyllerilagen ska slutföras för att bedöma hur den påverkat säkerheten och rättssäkerheten till sjöss. En av våra riksdagsledamöter, Johan Hedin, lämnade redan 2017 in en motion som uppmanade till att lagen skulle utvärderas. I den motionen skrev han att det inte är ”alldeles självklart att en strikt promillegräns stärker säkerheten till sjöss. Det är heller inte alldeles självklart att en sådan gräns ska vara samma som den för bilkörning. Regeringen bör därför utvärdera sjöfyllerilagen utifrån dessa förutsättningar”. Lagens
utformning, dess syfte och vilka effekter den haft måste vara utgångspunkten för en utvärdering. Om inte syftet med lagen uppnås så är det naturligt att se hur den kan utformas för att bättre göra det.

Vi tackar för materialet ni skickat oss, vi tar med oss det!

Vänliga hälsningar,

Linnéa

Här kommer svar på era frågor:

1. På vilket sätt avser ni att kommande mandatperiod arbeta med att sjöfyllerilagen förändras till gagn för fritidsskeppare och samhällets knappa resurser?
Vi har inga planer på att ändra sjöfyllerilagen under kommande mandatperiod.

2. Avser ni verka för att en faktabaserad och opartisk utvärdering genomförs?
Det har på riksdagens begäran gjorts en utvärdering och vi har inga planer på att någon ny utvärdering ska genomföras.

3. Anser ert parti att det kan finnas anledning att harmonisera promillenivån till någon av våra grannländer? 0,8 promille har Norge, Finland har den lagstiftning som Sverige hade innan 2010 med en ansvarsdel samt ett absolut tak på 1,0 promille. Danmark har ingen speciell nivå för segel och långsamgående båtar, men 0,5 promille för planande snabba båtar.
Vi har inga planer på att förändra promillegränserna för sjöfylleri.

Hälsningar
Richard Rosander | Politisk sekreterare
Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Inget svar.

Liberalerna

Inget svar. Men den här flmen säger egentligen allt…

Sverigedemokraterna

Inget svar.

Moderaterna

Inget svar.

Kristdemokraterna

Inget svar.

Vänsterpartiet

Inget svar.

Justitieminister Morgan Johansson & SBU vill inte rädda liv på sjön. Varför?

Inte sedan justitieminister Geijer med sina prostituerade eller Bodström som vägrade drogtestas har en justitieminister blivit så pass avslöjad som nu i denna film.

Morgan Johansson kommer sannolikt komma undan här då de övriga partierna redan innan lagen sjösattes var väl medvetna om att lagen kommer missa offren på sjön (Johan Pehrson i SR/Ekot 2009 i filmen).

Varför?

De är medvetet delaktiga till att lagen aldrig skulle omfatta offren på sjön. Att rättsväsendet påpekade i remissrundan – detta liknar ju mest nykterhetspolitik – kunde förmå politikerna att ändra sig och rikta lagen dit de visste var offren med alkohol finns.
Allt med dimridån – att öka trafiksäkerhet på sjön.

Medlemmar i SBU  ifrågasätter styrelsens agerande

Läs allt om SBU’s agerande här

Viktiga artiklar

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kontakta ditt båtförbund! Det rådet gav chef red Lars-Åke Redéen på SBU:s medlemstidning Båtliv när han fick läsa Göran Gabrielssons genmäle till styrelsen. Det för frågan framåt menade Redéen istället för att publicera det i Båtliv. Vi på Alltom02promillepasjon fick...

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall. I december blev justitieministern prickad av KU med följande argument: Sidan 6:Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar...

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen. Artiklarna förklarar:Har ledningen för SBU medlemmarnas...

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

I detalj är varje olycka analyserad i samarbete med Transportstyrelsen. Utredaren hade tillgång till samma underlag. Alltom02:s lättöverskådliga statistik 2011-2018  visar att justitieministerns utredning är ett beställningsverk. (En summering finns på sista sidan.)...

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Utredningen ovärdig en rättsstat. Utredaren anser att lagen ska vara kvar oförändrad då inga omkomna omfattas av lagen och att ca 50% som omkommer inte omfattas av lagen! LÄNK till artikeln som PDF och som hör ihop med den av Alltom02 riktiga utredning som även kan...

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Fallstudien av promillelagen som Alltom02 gjort i ett gott samarbete med Transportstyrelsen visar att justitieministerns beställning på sin utredning är tveklöst politiskt anpassad med karaktär liknande den allvarliga kritik som Linköpings Universitet (LIU) riktade...

Rekommenderade artiklar

Aktuellt. Professorer DN debatt: "Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna" F.d chef sjöfartsverkets räddningstjänst: Nykterhetspolitiska skäl försämrar sjösäkerheten. Grav kritik från Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt Journalisterna...

Aktuellt

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kontakta ditt båtförbund! Det rådet gav chef red Lars-Åke Redéen på SBU:s medlemstidning Båtliv när han fick läsa Göran Gabrielssons genmäle till styrelsen. Det för frågan framåt menade Redéen istället för att publicera det i Båtliv. Vi på Alltom02promillepasjon fick...

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall. I december blev justitieministern prickad av KU med följande argument: Sidan 6:Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar...

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen. Artiklarna förklarar:Har ledningen för SBU medlemmarnas...

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

I detalj är varje olycka analyserad i samarbete med Transportstyrelsen. Utredaren hade tillgång till samma underlag. Alltom02:s lättöverskådliga statistik 2011-2018  visar att justitieministerns utredning är ett beställningsverk. (En summering finns på sista sidan.)...

Moralistmyteri på SBU-skutan…

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) ställer SBU till svars - "Bort med lagen!"  Klicka på bilden för artikel SKBF ställer SBU till svars då protokollet från Båtriksdagen 2015 strider mot det demokratiska beslut som antogs av båtförbunden på Båtriksdagen 2012. (LÄNK...

Mediaarkivet

Mediaarkivet

Sjöfyllerilagen från 2010 är ett fullständigt haveri, och ett skräckexempel på just slarvig nykriminalisering. Tipsa gärna alltom02 om något du anser bör hamna här. alltom02promillepasjon(a)gmail.com Artikel från 2012 men högaktuell. "När Kustbevakningen påstår att...

Justitieministerns så kallade ”utredning”.

Justitieministerns så kallade ”utredning”.

Kärnfakta om justitieministerns utredning. (från sidan 182 och framåt). Utredningen är behäftad av brister och sakfel.Vi lyfter här en av flera och låter remisser med mera angående utredningen tala sitt tydliga språk om de övriga bristerna/felen.   Sid 233: Det...