Sjöpolisen ger stöd till protesterna mot promillelagen!

Båtfolket som protesterar mot detta förmynderi och resursslöseri med våra knappa brottsbekämpande resurser tackar sjöpolisen för detta belägg att promillelagen är onödig.
Kan vi hoppas att även Kustbevakningen visar en smula civilkurage?

Frågor till riksdagspartierna

Alltom och båtfolket.se  skickade tre frågor till samtliga riksdagspartier inför valet. Viljan att svara på direkta frågor har minst sagt varit sval.

Frågorna:

  1. På vilket sätt avser ni att kommande mandatperiod arbeta med att sjöfyllerilagen förändras till gagn för fritidsskeppare och samhällets knappa resurser?
  2. Avser ni verka för att en faktabaserad och opartisk utvärdering genomförs?
  3. Anser ert parti att det kan finnas anledning att harmonisera promillenivån till någon av våra grannländer? 0,8 promille har Norge, Finland har den lagstiftning som Sverige hade innan 2010 med en ansvarsdel samt ett absolut tak på 1,0 promille. Danmark har ingen speciell nivå för segel och långsamgående båtar, men 0,5 promille för planande snabba båtar.

Här nedan de svar vi fått in!

Centerpartiet

Tack för era frågor och inspel!

Centerpartiet vill att den av riksdagen beställda utredningen om den nuvarande sjöfyllerilagen ska slutföras för att bedöma hur den påverkat säkerheten och rättssäkerheten till sjöss. En av våra riksdagsledamöter, Johan Hedin, lämnade redan 2017 in en motion som uppmanade till att lagen skulle utvärderas. I den motionen skrev han att det inte är ”alldeles självklart att en strikt promillegräns stärker säkerheten till sjöss. Det är heller inte alldeles självklart att en sådan gräns ska vara samma som den för bilkörning. Regeringen bör därför utvärdera sjöfyllerilagen utifrån dessa förutsättningar”. Lagens
utformning, dess syfte och vilka effekter den haft måste vara utgångspunkten för en utvärdering. Om inte syftet med lagen uppnås så är det naturligt att se hur den kan utformas för att bättre göra det.

Vi tackar för materialet ni skickat oss, vi tar med oss det!

Vänliga hälsningar,

Linnéa

Socialdemokraterna

Här kommer svar på era frågor:

1. På vilket sätt avser ni att kommande mandatperiod arbeta med att sjöfyllerilagen förändras till gagn för fritidsskeppare och samhällets knappa resurser?
Vi har inga planer på att ändra sjöfyllerilagen under kommande mandatperiod.

2. Avser ni verka för att en faktabaserad och opartisk utvärdering genomförs?
Det har på riksdagens begäran gjorts en utvärdering och vi har inga planer på att någon ny utvärdering ska genomföras.

3. Anser ert parti att det kan finnas anledning att harmonisera promillenivån till någon av våra grannländer? 0,8 promille har Norge, Finland har den lagstiftning som Sverige hade innan 2010 med en ansvarsdel samt ett absolut tak på 1,0 promille. Danmark har ingen speciell nivå för segel och långsamgående båtar, men 0,5 promille för planande snabba båtar.
Vi har inga planer på att förändra promillegränserna för sjöfylleri.

Hälsningar
Richard Rosander | Politisk sekreterare
Socialdemokraterna

Liberalerna

Hej,

tack för era frågor kring sjöfyllerilagen. Vi besvarar dem gärna i ett sammanhang.

Liberalerna medverkade 2017 till riksdagsbeslutet om att begära en utvärdering av den breddning av sjöfylleribrottet som gjordes 2010. Som ni själva påpekar gav Morgan Johansson därefter uppdraget vidare till en utredare, som presenterade sina slutsatser 2020 i en departementspromemoria. Denna har remissbehandlats.

En viktig sak i sammanhanget är att riksdagsbeslutet – det så kallade tillkännagivandet – inte är formellt slutbehandlat. Regeringen har tagit fram färdiga lagförslag gällande andra delar av samma utredning, bl.a. skärpta straff för grov olovlig körning och rattfylleri. Men frågan om sjöfylleri ligger fortfarande kvar på justitiedepartementets bord, något som visades så sent som i mars 2022 när regeringen gjorde sin årliga lägesrapport om vad som är aktuell status på riksdagens tidigare tillkännagivanden i olika frågor. Utvärderingen av sjöfyllerilagen anges då som ”inte slutbehandlad” (skr. 2021/22:75 s. 44).

Vi är medvetna om att promemorians slutsatser om att inte ändra sjöfylleribestämmelsen har mötts av blandade synpunkter. Bland remissinstanserna finns både stöd och kritik, till exempel från er. Nu har regeringskansliet haft frågan på sitt bord i två år efter avslutad remissrunda, och det är högst rimligt att riksdagen snart får en tydlig återkoppling. Eftersom det är så kort tid till valdagen måste detta bli en fråga för nästa regering att ta ställning till efter valet. Liberalernas ståndpunkt är att eventuella förändringar inte ska leda till sänkta ambitioner för att komma till rätta med farorna med sjöfylleri.

Vi är generellt positiva till att harmonisera lagstiftning med grannländer. Detta bygger dock att länderna genom förhandlingar hittar en linje som alla tycker är acceptabel. Det finns grannländer som har samma promillegräns som Sverige.

Bästa hälsningar,

Joel Svensson

Moderaterna

Inget svar.

Kristdemokraterna

Inget svar.

Vänsterpartiet

Inget svar.

Sverigedemokraterna

Inget svar.

Miljöpartiet

Inget svar.

Justitieminister Morgan Johansson & SBU vill inte rädda liv på sjön. Varför?

Inte sedan justitieminister Geijer med sina prostituerade eller Bodström som vägrade drogtestas har en justitieminister blivit så pass avslöjad som nu i denna film.

Morgan Johansson kommer sannolikt komma undan här då de övriga partierna redan innan lagen sjösattes var väl medvetna om att lagen kommer missa offren på sjön (Johan Pehrson i SR/Ekot 2009 i filmen).

Varför?

De är medvetet delaktiga till att lagen aldrig skulle omfatta offren på sjön. Att rättsväsendet påpekade i remissrundan – detta liknar ju mest nykterhetspolitik – kunde förmå politikerna att ändra sig och rikta lagen dit de visste var offren med alkohol finns.
Allt med dimridån – att öka trafiksäkerhet på sjön.

Medlemmar i SBU  ifrågasätter styrelsens agerande

Läs allt om SBU’s agerande här

Viktiga artiklar

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kontakta ditt båtförbund! Det rådet gav chef red Lars-Åke Redéen på SBU:s medlemstidning Båtliv när han fick läsa Göran Gabrielssons genmäle till styrelsen. Det för frågan framåt menade Redéen istället för att publicera det i Båtliv. Vi på Alltom02promillepasjon fick...

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall. I december blev justitieministern prickad av KU med följande argument: Sidan 6:Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar...

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen. Artiklarna förklarar:Har ledningen för SBU medlemmarnas...

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

I detalj är varje olycka analyserad i samarbete med Transportstyrelsen. Utredaren hade tillgång till samma underlag. Alltom02:s lättöverskådliga statistik 2011-2018  visar att justitieministerns utredning är ett beställningsverk. (En summering finns på sista sidan.)...

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Utredningen ovärdig en rättsstat. Utredaren anser att lagen ska vara kvar oförändrad då inga omkomna omfattas av lagen och att ca 50% som omkommer inte omfattas av lagen! LÄNK till artikeln som PDF och som hör ihop med den av Alltom02 riktiga utredning som även kan...

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Fallstudien av promillelagen som Alltom02 gjort i ett gott samarbete med Transportstyrelsen visar att justitieministerns beställning på sin utredning är tveklöst politiskt anpassad med karaktär liknande den allvarliga kritik som Linköpings Universitet (LIU) riktade...

Rekommenderade artiklar

Aktuellt. Professorer DN debatt: "Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna" F.d chef sjöfartsverkets räddningstjänst: Nykterhetspolitiska skäl försämrar sjösäkerheten. Grav kritik från Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt Journalisterna...

Aktuellt

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kontakta ditt båtförbund! Det rådet gav chef red Lars-Åke Redéen på SBU:s medlemstidning Båtliv när han fick läsa Göran Gabrielssons genmäle till styrelsen. Det för frågan framåt menade Redéen istället för att publicera det i Båtliv. Vi på Alltom02promillepasjon fick...

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall. I december blev justitieministern prickad av KU med följande argument: Sidan 6:Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar...

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen. Artiklarna förklarar:Har ledningen för SBU medlemmarnas...

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

I detalj är varje olycka analyserad i samarbete med Transportstyrelsen. Utredaren hade tillgång till samma underlag. Alltom02:s lättöverskådliga statistik 2011-2018  visar att justitieministerns utredning är ett beställningsverk. (En summering finns på sista sidan.)...

Moralistmyteri på SBU-skutan…

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) ställer SBU till svars - "Bort med lagen!"  Klicka på bilden för artikel SKBF ställer SBU till svars då protokollet från Båtriksdagen 2015 strider mot det demokratiska beslut som antogs av båtförbunden på Båtriksdagen 2012. (LÄNK...

Mediaarkivet

Mediaarkivet

Sjöfyllerilagen från 2010 är ett fullständigt haveri, och ett skräckexempel på just slarvig nykriminalisering. Tipsa gärna alltom02 om något du anser bör hamna här. alltom02promillepasjon(a)gmail.com Artikel från 2012 men högaktuell. "När Kustbevakningen påstår att...

Justitieministerns så kallade ”utredning”.

Justitieministerns så kallade ”utredning”.

Kärnfakta om justitieministerns utredning. (från sidan 182 och framåt). Utredningen är behäftad av brister och sakfel.Vi lyfter här en av flera och låter remisser med mera angående utredningen tala sitt tydliga språk om de övriga bristerna/felen.   Sid 233: Det...