Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) ställer SBU till svars – ”Bort med lagen!”

 Klicka på bilden för artikelSKBF ställer SBU till svars då protokollet från Båtriksdagen 2015 strider mot det demokratiska beslut som antogs av båtförbunden på Båtriksdagen 2012. (LÄNK SKBF’s brev)Bakgrunden är att Södra Roslagens Båtförbund SRBF (ordf Peter Myrman) motionerade till Båtriksdagen 2015 om att SBU ska sluta kräva att sjöfyllerilagen mildras. I motionen upprörs SRBF över SBU`s lobbyarbete och t o m klassar det som oseriöst – … saxat här ur motionen: 

-Med anledning av motionen ovan saxar vi följande ur protokollet (sid 31) från Båtriksdagen 2015:
(Södra Roslagens motion här, motion 6 BRD2015 SBUs inriktning)

”STRECKSATS  4:
Förslag om att SBU och dess representanter ska upphöra med att driva frågan om förändring av sjöfyllerilagen.
UNIONSSTYRELSENS YTTRANDE:
I samband med diskussionerna om ett införande av sjöfyllerilagen togs ett båtriksdagsbeslut om att av olika skäl agera mot ett införande av nämnda lag. Lagen infördes och började gälla under 2010. Därefter har uppmärksammats ett antal märkliga domar i just sjöfyllerimål.
 Vid senaste Båtting, 2O14, där ledamöter från samtliga riksdagspartier var samlade i en valpanel, ställdes frågor om nämnda lag. Flera av ledamöterna sa då att det borde göras en utvärdering av den. Några krav på att lagen skulle avskaffas framfördes inte från åhörarna. Det lämnades hösten 2014 också in ett antal riksdagsmotioner om just nödvändigheten av en utvärdering av lagen och i skrivande stund har fyra riksdagspartier framfört nödvändigheten av en sådan. 

UNIONSSTYRELSENS SVAR:
I väntan på nämnda utvärdering har Unionsstyrelsen inga planer på att ta upp frågan om ett avskaffande av lagen. Resultatet av en eventuell utvärdering får sedan avgöra om och hur SBU ska agera.”

Innehållet i protokollet från båtriksdagen 2015 vilseleder läsaren.

Protokollet måste anses vara manipulerat av SBU’s verksamhetschef Peter Karlsson som av allt att döma tycks vilja tysta ner SBU-medlemmarnas demokratiskt fastslagna direktiv till styrelsen att aktivt arbeta för att få bort 0,2-lagen. Innan protokollet färdigställdes erhöll nämligen Peter Karlsson, via SBU-medlem i Stenö Båtklubb (Hälsinglands båtförbund), dokument om ett enhälligt antaget beslut på Båtriksdagen 2012 – där en motion från Sörmlandskustens Båtförbund bifölls med acklamation (d v s inte ens votering behövdes) med krav om att SBU; ”med kraft agerar för att lagen ska bort”. Peter Karlsson uppmanades av SBU-medlemmen – att beslutet från Båtriksdagen 2012 skall framgå i protokollet från Båtriksdagen 2015 – vilket nonchalerades. Att Peter Karlsson varit inblandad i protokollshanteringen visar denna skärmdump från tidningen Båtliv:


Värt att notera också är att Peter Karlsson var tidigare anställd på Sweboat och även där utan mandat agerade egenmäktigt genom att i nykterhetsrörelsens tidning Accent (LÄNK) uttala sig positivt för Sweboats räkning om att sjöfyllerilagen skulle skärpas. (Not: Sweboats officiella hållning (LÄNK)). Peter menade på att försäljningen av fritidsbåtar t o m skulle kunna öka eftersom tryggheten till sjöss skulle öka – hur det gått med den saken vet vi ju alla…


-Trixandet i protokollet kan punktas enligt följande:

 

1

Det mörkas således i protokollet att efter införandet av 0,2-promilleregeln 2010 togs av medlemmarna med ACKLAMATION ett avgörande beslut på Båtriksdagen 2012 – kammaren biföll då en motion från Sörmlandskustens Båtförbund med krav om att SBU; ”med kraft agerar för att lagen ska bort!” (LÄNK). SBU`s medlemsorgan tidningen BÅTLIV rapporterade om beslutet enligt följande – saxat ur BÅTLIV 2012:

 
 

2
”några krav på att lagen skulle avskaffas framfördes inte av åhörarna”. Denna återgivning av Båttinget 2014 är direkt missvisande – vilket går att läsa i Båtliv som rapporterade därifrån (LÄNK). Politikerna till åhörarna: ”sluta kräv att vi tar bort lagen om 0,2 promille”. Den som själv vill höra åhörarnas missnöje på Båttinget 2014 kan göra det via denna (LÄNK). MEN DESSUTOM har inte måttstocken kring vad åhörarna på Båttinget har för åsikt ett skvatt med att göra vad SBU ska ha för hållning i några frågor alls – det som beslutas på Båtriksdagen är det som gäller, punkt slut. Åhörarna på diskussionsforumet Båttinget –vanligen förlagt till båtmässan Allt för sjön– är en brokig skara i form av journalister, lobbyister, marinföretagare och myndighetspersoner m fl.  Om något skulle rapporterats från Båttinget 2014 som är av demokratisk betydelse för SBU`s medlemmar så är det den delen i början när SBU`s ordförande Bengt Gärde begär ordet och till riksdagsledamöterna framför SBU`s officiella hållning i 0,2-promillefrågan (LÄNK) – beslutad vid Båtriksdagen 2012 – att SBU vill se en översyn av lagen och att den anpassas till våra nordiska grannländers promilleregler – vilket var vad Gärde framförde till politikerna! Men inte ett ord nämns om detta i protokollet, vilket bara kan ses som ett demokratiskt haveri inom SBU.

3
”har inga planer på att ta upp frågan om lagens avskaffande”. Den lydelsen är demokratiskt omöjlig då båtriksdagsbeslutet från 2012 inte är upprivet utan ligger fast. Något mandat för att skriva så i protokollet föreligger inte – av den enkla förklaringen att frågan var aldrig uppe till votering i kammaren på Båtriksdagen 2015 – som den var vid Båtriksdagen 2012.

4
”resultatet av en eventuell utvärdering”. Uttrycket ”eventuell” visar att man vare sig ställer krav på eller förväntar sig en utvärdering – vilket är i direkt strid mot vad ordförande Bengt Gärde framförde i medlemsorganet Båtliv i början av sommaren 2015 – där han deklarerade frågeställningen; ”…om SBU omprövat sin grundsyn. Så är inte fallet…” och ”SBU arbetar för en utvärdering av sjöfyllerilagen”. Således skriver SBU-ordföranden på kontrakurs mot vad som står i protokollet från Båtriksdagen 2015. Se sid 38 för att läsa hela Bengt Gärdes krönika (LÄNK)  –eller se bilden här:

 

SUMMERING:

Myteriet inom SBU gällande sjöfyllerilagen är i öppen dager. Uppenbart försöker pirater inom SBU dölja och manövrera bort det demokratiska beslut som Båtriksdagen tog 2012.
Det är inte alltom02´s avsikt att skaffa sig ovänner – tvärtom – men allt rörande promillelagen kommer att publiceras.

Alltom02 har i korrespondens med ordförande i Civilutskottet – Caroline Szyber (KD), fått kännedom att S/MP-regeringen inte har på agendan att göra en utvärdering (LÄNK). Observera att Socialdemokraterna (Anders Ygeman) sviker då att S gav vallöfte om utvärdering i SBU’s egen tidning Båtliv 2014 (LÄNK). Chefredaktör L-Å Redeén på Båtliv har av alltom02 fått information om att regeringspartiet S inte står för vad de sade till tidningen (Not: Får det lilla partiet MP – som vill ha lagen kvar – styra saken?), men det ansåg tidningen inte vara tillräckligt intressant att skriva om. Uppenbart så ”tystar” medlemsorganet Båtliv ned sina egna medlemmar – precis enligt de direktiv som går att läsa i protokollet från Båtriksdagen 2015. Här kan man även se på nätet hur Båtliv aktivt dödar en tråd i frågan:Det enda Båtliv nu publicerar är uppenbarligen Kustbevakningens propaganda, se sidan 21 nr 5 – 2015. Alltom02 har till chefredaktören bett att få bemöta KBV’s propaganda, men inget svar…

Vidare ur båtriksdagsprotokollet 2015: ”Resultatet av en eventuell utvärdering får sedan avgöra om och hur SBU ska agera” – men det resultatet kan uppenbart SBU (och andra) se sig om i stjärnorna
(LÄNK) – trots alla löften om att utvärdera – även avlagda innan lagens införande (LÄNK). Det enda verktyg som finns att sätta press på regeringen för att få upp saken på regeringens agenda är att riksdagen gör ett TILLKÄNNAGIVANDE (LÄNK). Agneta Gille (S) beklagade i januari 2014 att Alliansregeringen inte fick ett sådant tillkännagivande (LÄNK), ett scenario som återupprepades 4:e november 2015 (LÄNK)


 

Satir är alltid nyttigt – vill skärgårdsfolket fostras så här?P.S. Att SBU talar med dubbla tungor i denna fråga blottlades ytterligare i Båtliv nr 6/2015 då SBU:s styrelseledamot Lars Afzelius skrev en kritisk artikel i Båtliv – samtidigt går Båtliv:s Bengt Anderhagen ut med en positiv artikel tillsammans med Transportstyrelsen. Det är hög tid att SBU på Båtriksdagen 2016 slår fast var man står i denna fråga. Ingenstans går att läsa i Båtriksdagsprotokollet 2015 att SBU vill se en översyn av lagen. D.S

Relaterad artikel om Södra Roslagens båtförbund med länk till deras motion.