Utvärderingen trixades bort för tredje gången av Civilutskottet…

…med samma favorit i repris – ”att regeringen noga följer frågan”-  vilket denna regering inte heller gör.  (Se Szyber nedan) Om debatten den 4 november där Maria Abrahamsson (M) ifrågasätter om Anders Ygeman (S) inte sviker även löftet som gavs vid valet att utvärdera.  

Båtfolket.se i sitt nyhetsbrev beskriver Civilutskottets buskisteater, klicka på aporna (som återfinns i deras nyhetsbrev om detta)


Från ordförande i civilutskottet 29 mar 2015 kl. 12:44 skrev Caroline Szyber <caroline.szyber@riksdagen.se>:

– Frågan kommer upp först i höst i riksdagen som jag förstått  det men en utvärdering är på sin plats.

VIKTIG LÄNK! SZYBER INFORMERAT ” REGERINGEN VILL INTE så nu tittar vi i Kd själva på frågan”.

(<-klicka på bilden)

REGERINGEN TIGER OM SJÖFYLLERILAGEN

 


2016-04-28.

Insändare av Bengt Erlandsson som ställde fem frågor till civilutskottet (CU)
Av samtliga ledamöter inom CU svarade endast två. Klicka på loggan för länk


Från förra hackade Alltom02´s röstningar.


(S) Suzanne Svensson har sått första fröet för att utvärderingen inte ska komma till stånd. suzanne.svensson@riksdagen.se

 Därefter…


LÖFTEN OM UTVÄRDERING.
Folkpartiet liberalerna ansåg att en utvärdering som helt självklar.


14.01.21. ”I motionerna föreslås tillkännagivanden om att en utvärdering bör göras av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen från 2010. Som redovisats ovan uttalade utskottet i lagstiftningsärendet från 2010 att det alltid är angeläget att beslutad lagstiftning följs upp och utskottet förutsatte att det skulle ske även beträffande de nya bestämmelserna om sjöfylleri. Utskottet har således inte någon annan uppfattning än motionärerna och utgår från att regeringen noga följer frågan.”Debatt riksdagen 14.01.29. Betänkande 2013/14 CU12. Behandling av motioner om krav på uppföljning.
Precis som (M) Maria Abrahamsson säger så fattar hon inte hur man kan hålla med de som motionerat i civilutskottet med bifall, men ändå röstar ned motionerna.
Än fler löften att utvärdera
källor: Kammarens protokoll CU 14 (länk) samt CU 13 (länk)

MP I CU14 anförande 3, Jan Lindholm MP:

En tydlig signal från politiken borde vara att detta ska följas upp. Jag vet inte om det är vanligt, men jag har hört företrädare för båtfolket säga: Nu kommer man att anpassa sin båtstorlek till regelverket. Jag hoppas att det inte är så många som tänker så, men om det är många som gör det och om vi inte når målen om ökad sjösäkerhet kommer många att bli besvikna om vi sedan ändrar reglerna om ett antal år när vi har följt upp det hela. Jag tror att det är bra att redan från början säga att en uppföljning kan leda till en justering av reglerna. Jag tror att det är viktigt när man ändå utgår från en utredning som har gjort en analys av vad som är en rimlig gräns för de sjöfartyg som ska omfattas av regelverket.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
KD i CU14: anf. 15, Yvonne Andersson, KD:

När vi tar steg i rätt riktning behöver ni väl inte kritisera det bara för att ni tror att vi, när vi nu tar detta steg, inte kommer att följa upp lagen, inte kommer att utvärdera vad som händer, inte kommer att ta några konsekvenser. Det låter så korkat att jag måste få säga det en gång för alla. Då kan ni skriva: Om vi vinner valet river vi upp den här lagstiftningen,  och så ser vi till att det blir en utredning när vi kopplar ihop det med behörighetsbevisen på sjön.//

Alltom02´s not: KD har i email-växling sagt att man bryter detta löfte om utvärderingen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CU 14, anförande 10 av Lars Tysklind (FP)

Den reservation som finns från den rödgröna oppositionen är på punkt 2 och handlar om uppföljning. Precis som Lennart Pettersson var inne på känns den på ett sätt ganska irrelevant, för det är ju ganska självklart att all lagstiftning ska följas upp.  Skulle vi hålla på att reservera oss på det sättet får vi skicka med en reservation i varje lagstiftningsärende.  Vi måste ju ändå utgå från att fattar man en ny lag måste man även följa upp att den fungerar….

Som jag sade tidigare kommer all lagstiftning att följas upp.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CU14:

Avsikten måste vara att lagstiftningen fångar in de fartyg där riskerna för trafiksäkerheten är påtagliga om de framförs under alkoholpåverkan.
Vi menar därför att regeringens förslag om vilka fartyg som ska omfattas av den nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagstiftningen ger en ökad sjösäkerhet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OBS! CU 14 2009/10: Man avslår lagen då det inte finns ett krav på att den inte följs upp! (länk)

Uppföljning
Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden med krav på ett tillkännagivande om att den nya lagstiftningen bör följas upp.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2009/10:C7, (motion)

Uppföljning krävs för att garantera sjösäkerheten.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utvärdering av effekterna av den nya lagstiftningen om sjöfylleri.Det gäller vilka fartyg som ska omfattas av den föreslagna nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagstiftningen ger en ökad sjösäkerhet.

Avsikten måste vara att lagstiftningen fångar in de fartyg där riskerna för trafiksäkerheten är påtagliga om de framförs under alkoholpåverkan. Vi menar därför att regeringens förslag till vilka båtar som ska omfattas av den nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagen ger en ökad sjösäkerhet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dir nr: 2005:145 Departement: Justititedep. Rubrik: Tilläggsdirektiv.

Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005. Behovet av en översyn

Sammanfattning av uppdraget

Vad som i sammanhanget måste beaktas är om en sådan ny uppgift skulle innebära ett önskvärt resursutnyttjande av myndigheterna (KBV) i förhållande till deras huvudsakliga arbetsuppgifter och primära ansvarsområden. Vidare måste det vägas in i bedömningen huruvida det skulle vara kostnadseffektivt att utbilda och utrusta myndigheterna att utföra denna arbetsuppgift.

Vid övervägandena bör beaktas – utöver frågan om kostnadseffektivitet – att alkoholutandningsprov utgör en ingripande åtgärd som måste ske på ett rättssäkert sätt som värnar den personliga integriteten.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

motion C6 av Egon Frid m.fl. (v) föreslås ett tillkännagivande om behovet av en utvärdering av effekterna av den föreslagna nya lagstiftningen om sjöfylleri (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är det alltid angeläget att beslutad lagstiftning följs upp, och förutsätter att så kommer att ske även i detta fall.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Det finns även epost skickat  till alltom02 från politiker med löften om utvärdering:

Oscar Wåglund, Folkpartiet 13Sept 2010:

Folkpartiet har i regeringen varit med och fattat beslut om promillelagen, och vi har inga planer på att riva upp lagen.

Nu måste den prövas under kommande mandatperiod och därefter får man se vilka effekterna blir.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(S) Ulla Loord-Gynne skriver till alltom02 den 25 febr 2011:

Avsikten med en strängare lagstiftning måste vara att reglerna ska gälla de fartyg där riskerna för trafiksäkerheten är påtagliga om de framförs under alkoholpåverkan.

Vi menar därför att regeringens förslag till vilka båtar som ska omfattas av den nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagen ger en ökad sjösäkerhet. 

En förnyad prövningav regelverket kan därefter behöva göras.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(M) 23 Mars 2011 (M´s anonyme Carl)

Hej igen Ola, och tack för ditt mejl.

Se tidigare svar.

”Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är det alltid angeläget att beslutad lagstiftning följs upp, 

och förutsätter att så kommer att ske även i detta fall.”

Med vänlig hälsning,

Carl

Politisk tjänsteman

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2010-11-30 så skrev Centerpartiet till alltom02..:”den nya sjöfyllerilagen behöva justeras när dess  effekter närmare har utvärderats”. Anne Lennartsson,
Centerpartiets riksdagskansli. Centerpartiets årsstämma i Åre 2011. ”verka för att lagen utvärderas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Margareta B Kjelln (M) Se över lagen: LÄNK

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ligg på partierna om att stå för vad de säger!

Kontakt med partiledningarna:

info@centerpartiet.se, info@folkpartiet.se, info@moderat.se, goran.hagglund@kristdemokraterna.se, socialdemokraterna@riksdagen.se, info@mp.se, vansterpartiet@riksdagen.se