Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall.

I december blev justitieministern prickad av KU med följande argument:

Sidan 6:
Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar regeringen om den aktuella situationen inom respektive ansvarsområde och att informationshanteringen inom respektive departement leder till att ansvarigt statsråd får relevant och behövlig information.

Sidan 8:
Det är enligt utskottet en självklar utgångspunkt att statsråds uttalanden ska vara korrekta.

Sidan 317:

Det uttalande av justitie- och migrationsministern som var aktuellt i granskningsärendet gjordes i ett Twittermeddelande. Utskottet konstaterade att det framgick av utredningen i ärendet att statsrådet i sitt uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda redovisade statistik som inte mer än i möjligen begränsad utsträckning inkluderade den grupp uttalandet avsåg. Uttalandet gav därmed en missvisande bild. Justitie- och migrationsministern ansvarar för sina uttalanden och därmed även för att de uppgifter som han lämnar är korrekta.

Och här begår justitieministern exakt samma misstag!

I november 2019 tar justitieministern emot utredningen av promillelagen på sjön.

Utredningen desinformerar bland annat om:

  • Promillegränserna i Norden. De anges felaktigt.
  • ”En stor del av de som omkommer har varit alkoholpåverkade och en inte försumbar andel av dem, 16 procent, har haft förhållandevis låga alkoholhalter (upp till 0,5 promille) i blodet. Statistiken talar alltså för ett tydligt samband mellan alkohol- påverkan och olyckor till sjöss.”

– I dessa icke försumbara -16 procent (20 st över åtta år) – där ingår förtöjda båtar, båtar som inte omfattas av lagen, omkomna som legat i vattnet så länge att alkohol bildats vilket det uttryckligen står i utredningen att dessa ska inte ingå. Av dessa 16% /20st som utredaren och justitieministern lutar sig på har hela 13st en promille som är laglig.

7 st har en promille med 0,2 upp till 0,5 varav endast 2 av dem (upp till 0,5‰/16 procent) har båt inom lagens avgränsningar.

Endast 4 stycken har en båt och en promille som faller inom lagens avgränsningar.

De 16 procenten (upp till 0,5 promille i utredningen) som utredaren och justitieministern lutar sig på och hävdar att det finns ett tydligt samband är i själva verket 1%, eller 0,25 offer per år. Denna missvisning vill ingen ansvarig svara på.

Utredaren 13:00 minuter in i filmen: ”positiva utvecklingen” / tydligt samband mellan alkoholpåverkan och alkoholpåverkan till sjöss” [de 16 procenten] (….) inget behov att föreslå några ändringar”.

Justitieministern i filmen: ”Dödsolyckorna har minskat med 30 procent, bara det tycker jag är ett starkt argument att vi faktiskt har en lagstiftning som har fungerat på ett bra sätt att öka [trafik]säkerheten på sjön”.

Vad utredaren och justitieministern inte redovisade i statistiken är i vilken grupp/kategori och hur dödsolyckorna sker, de sker inte i trafik, och om de ens omfattas av lagen – det vill säga just det utredaren hade att utreda – har lagen ökad trafiksäkerheten – men justitieministern drar 30 procent ur det totala antalet vilket är gravt missvisande. Att påstå att denna lag positivt har påverkat dödsofferantalet – i realiteten om 2% över åtta år eller 0,5 offer per år – eller har påverkat trafiksäkerheten med dess avgränsningar – det är felaktigt och oansvarigt.

De 30% i nedgång borde beräknas på offer inom lagens avgränsningar över åtta år och inte 30% på dem som inte ingår i lagens avgränsningar 0,2 till 0,99 promille, som är mer 10 meter o/e kan göra mer än 15 knop.

Onykterhet har heller inget med själva personen att göra utan på båttypen.

Utredaren har inte i ett enda avseende tagit hänsyn till det.

Och det var just detta som utredningen sjösattes för av justitieministern – att utvärdera lagens avgränsningar. Problemet som utredaren här hade – med så få offer inom lagens avgränsningar – var att få fram någon procent över huvud taget då det är så få offer knappast mätbara. Så här ser det ut i verkligheten men förvanskats i utredningen.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall.

Tidningen Skärgården om de 16 procenten.
Alltom02: Hovrättsrådet föll för ministerstyre. (Här finns flera länkar som sågar utredningen.)
SWEBOAT sågar utredningen rakt av
Kryssarklubben. Ändra gränsen.
LÄNK till justitieministerns utredning. Sjöfylleriavsnittet startar på sidan 182.
Alltom02:s utredning baserat på underlag från Transportstyrelsen som sågar justitieministerns utredning.


Skicka denna artikel till civilutskottets ledamöter med denna text:

Av denna artikel (https://alltom02promillepasjon.se/justitieministern-bor-prickas-igen-i-ku-for-vilseledande/) framgår med all tydlighet att promillelagen på sjön inte alls uppfyller sina syften, ökad trafiksäkerhet/rädda liv, då den inte omfattar de båtar den initialt var tänkt att omfatta, 7 meter/7 knop.
Det är där offren finns, inte i kategorin 10 meter/15 knop. Lagen skulle heller inte omfatta fler båtar än nödvändigt.
Justitieministern har ännu en gång gått ut med oriktiga uppgifter om att lagen skulle fungerat på ett bra sätt när den de facto inte gör det, men denna gång är det allvarligare än dennes Twitter då detta handlar om att rädda liv.

Jag är tacksam för en återkoppling från Er angående detta.


Civilutskottets ledamöter
Ordförande Emma Hult (MP) emma.hult@riksdagen.se
Vice Lasse Söder (KD) larry.soder@riksdagen.se
ledamöter
Sanne Lennström (S) sanne.lennstrom@riksdagen.se
Joakim Järrebring (S) joakim.jarrebring@riksdagen.se
Johan Löfstrand (S) johan.lofstrand@riksdagen.se
Elin Lundgren (S) elin.lundgren@riksdagen.se
Leif Nysmed (S) leif.nysmed@riksdagen.se
Carl-Oskar Bohlin (M) carl-oskar.bohlin@riksdagen.se
Lars Beckman (M) lars.beckman@riksdagen.se
David Josefsson (M) david.josefsson@riksdagen.se
Cecilie Tenfjord Toftby (M) cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.se
Mikael Eskilandersson (SD)  mikael.eskilandersson@riksdagen.se
Angelica Lundberg (SD) angelica.lundberg@riksdagen.se
Roger Hedlund (SD) roger.hedlund@riksdagen.se
Ola Johansson (C) ola.johansson@riksdagen.se
Momodou Malcolm Jallow (V) momodou-malcolm.jallow@riksdagen.se
Robert Hannah (L) robert.hannah@riksdagen.se
 
Samtliga här inklusive suppleanterna: