Kärnfakta om justitieministerns utredning. (från sidan 182 och framåt)Utredningen är behäftad av brister och sakfel.
Vi lyfter här en av flera och låter remisser med mera angående utredningen tala sitt tydliga språk om de övriga bristerna/felen.

 

Sid 233: Det finns med andra ord ett klart samband mellan alkoholpåverkan och dödsolyckor till sjöss. 20 omkomna, eller 16 procent av de omkomna med alkohol i kroppen, hade upp till 0,5 promille alkohol i blodet. Statistiken talar alltså för ett tydligt samband mellan alkohol- påverkan och olyckor till sjöss.

 

Sid 227: Några, 13 respektive 7 omkomna, eller 16 procent av de omkomna med alkohol i kroppen, hade mellan 0,0 och 0,2 [13st] respektive 0,2 och 0,5 [7st] promille alkohol i blodet, se figur 9.8. (127st totalt med alkohol, Alltom02 not)  Enligt företrädare för Transportstyrelsen hade ingen av de i statistiken redovisade omkomna med alkohol kroppen legat så länge i vattnet att alkoholen hade kunnat bildas efter döden.

 

Att skriva och åberopa lagliga promillenivåer – ”omkomna med alkohol i kroppen, hade mellan 0,0 och 0,2” = 13st av 20st – och att utredaren här kan se ett tydligt samband med olyckor/alkohol – det är mycket anmärkningsvärt på helt lagliga nivåer, speciellt i kontrast att det på autobahn till stora delar råder fri fart och där är lagligt med upp till 0,5 promille.
Tar man med de med exakt det som utredaren skriver, mellan 0,0 promille och 0,2 och säger de med alkohol i kroppen, då blir det ca 50%, inte 16%.

 

Alltom02 har detaljstuderat de 20st (16%) av olyckorna mellan åren 2011 och 2018. Alltom02 kommer fram till (på Transportstyrelsens (TS) underlag) följande:
Några få av de 20st har legat i vattnet så alkohol kan ha bildats i vattnet enligt TS. 2012: 0,23 promille, förtöjd segelbåt. / 2013: 0,9 promille i hamn, förtöjd, ingen info om båt / 2015: 0,48 promille, förtöjd segelbåt./  2016: 0,26 promille, insjö, båt under 15 knop samt 0,48 promille även en förtöjd segelbåt. / 2017: 0,25 promille, förtöjd båt ingen övrig info. / 2018: roddbåt med 0,21 promille, sammanlagt 7st mellan 0,2 och 0,5 promille.

Ingen av de 7st ovan faller inom promillelagen och av de återstående 13st återfinns endast 2 båtar som faller inom lagens kriterier >15knop. Båda med lagliga 0,13 promille.
De övriga 11st är även de under 0,2 promille.
Det är på ovanstående som utredaren till del åberopar för sin rekommendation – inga förändringar av lagen – därtill allt över åtta år.

 

Sjörättsinstitutet har gjort en fallstudie av domar sedan 1994 som visar på precis samma sak som Alltom02:s fallstudie 2011 till 2018 – det finns inga olyckor som faller inom promillelagens kriterier.
Utredarens 16 procent av de omkomna med alkohol i kroppen, försöker således stödja sig på promillehalter som är till övervägande del är lagliga men nämner inte de detaljer som Alltom02 tagit fram ovan, att av de 20st kan ingen av dem tillskrivas promillelagen. Det är förtöjda båtar osv som utredaren medvetet tar ett ojuste spjärn emot. Att utredaren därtill ser ett tydligt olyckssamband med lagliga promillehalter, där bör verkligen en förklaring i utredningen framgå, men tyvärr inte.
Vad utredaren struntar i att ca 50 procenten av olyckorna är under 0,2 promille inberäknat de mellan 0,0 promille och 0,2 promille, de övriga ca 50 procenten faller under promillen som alltid varit olaglig.
Det är närmast en bedrift att lyckas snickra ihop en lag som riktar sig till en kategori som är helt olycksfri sedan 1994 och sedan försvara lagen med den drucknes envishet.

 

Rent statistiskt uppdelat så av 20st är 13 är promillemässigt lagliga. De resterande 7st är beskrivna ovan.
Hur utredaren, ett hovrättsråd, kan på basis av de 20st över åtta år rekommendera – ingen förändring av promillelagen – där ser vi mycket fram mot en faktabaserad förklaring.