VAD KOSTAR 1 KUSTBEVAKARE KONTRA , POLIS, SJUKHUSPERSONAL, BRANDMAN ?

Bilden ovan, Polishuset i Malmö. DN : ” Ett dygn av brott – så få fall löser polisen“.


••• Sjukhuspersonal 871.000kr/år/person (*550.000kr/år) •••

Källa Södersjukhuset. *SÖS har lämnat en årsredovisning där enbart personalkostnader framgår.

AFTONBLADET

Varje dag dör 8 personer i vården till följd av misstag i vården. 58st i veckan, 250st i månaden.


 

••• BRANDMAN. 379.000kr/år- Källa regeringskansliet ••• 

Regeringskansliet: Förhållandena till sjöss och riskerna med alkoholpåverkan påminner i flera viktiga avseenden så starkt om situationen i vägtrafiken att det av trafiksäkerhetsskäl är motiverat att införa samma nedre promillegräns för sjötrafiken som för vägtrafiken.

Någon “Dödens farled” finns inte.
Farled Ryssundet

 


••• POLIS  729.000kr/år. ••• Källa: http://www.polisen.se/Om-polisen/Organisation/
Scanpix Björn Larsson Roswall


 

••• KUSTBEVAKARE : 1.370.000kr !! •••

Varje blås, KBV`s egna ord: prestation, kostar 3.000kr. Bara 2012 gjordes 3,200 blås, nästan 10mkr.Från Uppdrag Gransknings reportage “Dåligt svenskt kustskydd trots fartyg för miljarder” och chatten så berättar
UG´s reporter Pelle Westman att Kustbevakningen saknar pengar, de äskar 100-tals miljoner åren framöver.

KBV inför 2014 får inga ökade anslag. (källa KBV) Går back 133mkr, äskar 190mkr  för 2014. Regeringen : KBV kan förändras, minskas, avvecklas (länk)
”Regeringen ser allvarligt på Kustbevakningens avisering om kommande ekonomiska underskott och avser, i en samlad process i Regeringskansliet,
inleda ett arbete i syfte att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi.” Ur budgetpropositionen för 2014.
Kustbevakningen har sedan 2007 fört regelbundna dialoger med Försvarsdepartementet om obalansen mellan ekonomi och verksamhet som finns i Kustbevakningen.
Tillförs myndigheten inte heller då ytterligare anslag enligt äskandet, måste åtgärder vidtas med början under sommaren 2014 för att fram till 2016 kunna uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi. En översyn av myndighetens uppdrag och ambitionsnivå måste göras, eftersom myndigheten då inte längre kan nå målen för verksamheten ens inom räddningstjänsten och inte heller leva upp till Sveriges internationella åtaganden. Övervakning och kontroll till sjöss som bidrar till ordning, säkerhet och god miljö skulle minska och i vissa fall upphöra helt.”

Summering:

  • 1 kustbevakare, 1.370.000kr person och år.
  • 1 person på ett sjukhus, 871.000kr
  • 1 polis, 729.000kr.
  • 1 brandman, 379.000kr


Bert -Åke Varg.
Mest irriterad är han över att det var fyra sjöpoliser som stoppade honom.
– Det är ju för fan slöseri med skattemedel.

(S) politiker har reagerat på KBV “sysslor”, motionerat.

Sveriges radio: Danska åttondeklassare skulle besöka en jämnårig skolklass på Östra Skolan i Malmö.
Tråkigt nog ställdes besöket in med kort varsel: de danska föräldrarna vågade inte låta sina barn åka till den, enligt dom, livsfarliga staden.
Men 2 poliskårer jagar detta glas på sjön…med stor frenesi, för det är enkelt, ofarligt och politiskt populistiskt.

Sjöräddningen blev stoppad av 1 gummibåt med fyra kustbevakare under uppdrag för nykterhetskontroll.
Artikel här.

Repetition Leif GW: Lättare att plocka pinnar genom att låta hundratusentals nyktra förare lämna utandningsprov än att finka vanliga busar.
Lättare att omhänderta en vanskött hamster än att utreda en våldtäkt. Och så vidare, och så vidare med kursen stadigt bort från det som riktigt polis­arbete handlar om.
– Må Gud bevara landet.

SjörättsInstitutet:
-Samhällsbelastning och styrd livsföring. Sjölagen innehåller 437 paragrafer. Av dessa handlar två om sjöfylleri. Dessa två paragrafer upptar den helt övervägande delen av de sjörättsavgöranden som Sjörättsinstitutet årligen får in från domstolarna: för det förlidna året var det cirka 116 domar om sjöfylleri mot 40 om andra sjörättsfrågor inklusive sådana som ligger utanför sjölagen.

Bilden befästs av andra iakttagare, och det verkar uppenbart att såväl våra domstolar som polisen, kustbevakningen, åklagarmyndigheterna och inte minst de åtalade själva måste lägga ner orimligt mycket tid och arbete på dessa ur risk- och skadesynpunkt mestadels harmlösa förseelser. Någon motsvarighet till denna ansamling av struntmål har vi inte sett på något annat rättsområde och inte heller i något annat lands sjörätt.


Relaterad artiklar: Vart är vi på väg ? samt Hur stort är problemet som ska lösas ?
samt Sjösportens delegationsförbund : 2 poliskårer?  Var behövs samhällets resurser bäst?
Det begås fler brott och värre brott i Göteborg över en enda helg, än det begås i hela Bohusläns skärgård under hela sommaren. Samma förhållande gäller i Stockholm i förhållande till Stockholms skärgård.


Åter till sidan: ” Vart är vi på väg, endast 6% av brotten klaras upp.