Polisförbundet varnade

– I praktiken innebär förslaget att vi är på god väg mot två olika poliskårer, något som vare sig gynnar medborgarna eller de anställda inom polisen eller Kustbevakningen, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsson i en kommentar.
Jan Karlsson säger även att en fasförskjutning av den här kalibern förutsätter en bred samhällsdebatt. Politikerna bör enligt honom också noga överväga vilka konsekvenser förslaget får för brottsbekämpningen i framtiden.


Källa: (Saxat): KBV:s uppgifter.

Det är ingen tillfällighet att KBV, allt sedan den bildades varit utsatt för flera utredningar och många gånger för hård kritik. Enligt SSD: s uppfattning bör regeringen se över inte bara kusttjänstemännens befogenheter utan framför allt dess uppgifter och resultat.

Det betraktas som störande för den allmänna respekten för lag och ordning då polisens arbete tas över av en myndighet vars personal inte har rätt kompetens eller utbildning och som tillhör försvarsdepartementet.
I utredningen framhålls just detta förhållande. Redan i sin inledning säger man: ”… är den för verksamheten mest centrala författningen, lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning (LKP) både otydlig och inkonsekvent.”

Längre ned i utredningens sammanfattning förtydligar man detta: ” En inkonsekvent och otydlig lagstiftning är en nackdel inte enbart för myndighetens egen verksamhet, och de myndigheter den samverkar med, utan även för medborgarna. Otydligheterna riskerar gå ut över både rättssäkerheten och rättstryggheten, bl. a genom att myndighetens befogenheter och uppdrag inte överensstämmer med allmänhetens förväntningar.
SSD har praktiskt, via sina 250 000 medlemmar uppmärksammat denna brist på rättstrygghet. Det är SSD: s bestämda uppfattning att den ordningshållning och brottsbekämpning som kan behövas i skärgårdar, sjöar och längs kusten skall skötas av utbildad polis. Detta är f ö något som också utredarna konstaterat.

Var behövs samhällets resurser bäst?

Det begås fler brott och värre brott i Göteborg över en enda helg, än det begås i hela Bohusläns skärgård under hela sommaren. Samma förhållande gäller i Stockholm i förhållande till Stockholms skärgård. (relaterad artiklar: Vart är vi på väg? samt dubbla poliskårer?)

Sammanfattning

SSD delar utredarnas uppfattning att det behövs en ordentlig översyn av kustbevakningen, inte bara dess befogenheter utan även dess uppgifter.

SSD anser inte att Sverige behöver en ny polismyndighet som ligger under försvarsdepartementet. Sverige behöver inte två olika polismyndigheter.

SSD anser att man kan avveckla kustbevakningen och fördela dess uppgifter på följande befintliga myndigheter, tullverket, sjöfartsverket och polisen.


Relaterat.
Advokatsamfundet avstyrker förslaget att KBV blir brottsbekämpande resurs, får dubbla roller, inte godtagbart ur rättsperspektiv.
Åklagarmyndigheten : påtaglig risk för att KBV sammanblandar sina funktioner som tillsynsmyndighet respektive brottsutredande myndighet, vilket kan få olyckliga konsekvenser.
SSD representerar 700.000 aktiva båtmänniskor. Johan Pehrson (FP) i DN. – Båtfolket rasar.  ”400.000 småbåtsägare tycker att jag är en förmyndargubbe”.
I detta valår så får vi hoppas politikerna inser hur många de ställt under förmynderi utan att förklara varför.

Konsekvenser.
Aschberg ”Red ut pråmröran”.
SSRS nykterhetskontrollerades av KBV (m.m)
(S) motion med KBV exempel.
KBV K. Neijnes : Förstått vi är sedda på ett sätt jag inte tycker om.