Läs båtfolkets nyhetsbrev om bl.a Norges nej till 0,2 på sjön. LÄNK
 

Regeringen.no Prop. 51 L (2014-2015) (länk)

Ut fra den generelle kunnskap om promillens påvirkning på menneskers atferd og reaksjonsmønster, er det grunn til å tro at det er høyere promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen. På denne bakgrunn er det etter departementets vurdering ikke tilstrekkelig grunnlag for å hevde at en skjerping av promillegrensen vil føre til færre ulykker.