CU14 2009/10 (<-länk)

Uppföljning.
Utskottets förslag i korthet. Riksdagen avslår motionsyrkanden med krav [de rödgrönas] på ett tillkännagivande om att den nya lagstiftningen bör följas upp.

Förslag till riksdagsbeslut
Vi [rödgröna] anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:
 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om behovet av en uppföljning. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2009/10:C6 yrkande 3 och 2009/10:C7.”

Utskottets ställningstagande.
Enligt utskottets mening är det alltid angeläget att beslutad lagstiftning följs upp och förutsätter att så kommer att ske även i detta fall. Motionerna [de rödgrönas krav om uppföljning] C6 yrkande 3 och C7 bör därför avslås.”

Motionerna med krav på uppföljning som avslogs:
Carina Moberg m.fl. (s, mp) anser i motion C7 att avgränsningen när det gäller vilka fartyg som ska omfattas av den föreslagna nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagstiftningen ger en ökad sjösäkerhet. Ett tillkännagivande föreslås i enlighet härmed.
Även i motion C6 av Egon Frid m.fl. (v) föreslås ett tillkännagivande om behovet av en utvärdering av effekterna av den föreslagna nya lagstiftningen om sjöfylleri (yrkande 3).

Lars Tysklind (L) anförande 10: ”Den reservation som finns från den rödgröna oppositionen är på punkt 2 och handlar om uppföljning.
Precis som Lennart Pettersson var inne på känns den [uppföljningen] på ett sätt ganska irrelevant, för det är ju ganska självklart att all lagstiftning ska följas upp.
Skulle vi hålla på att reservera oss på det sättet får vi skicka med en reservation i varje lagstiftningsärende.
Vi måste ju ändå utgå från att fattar man en ny lag måste man även följa upp att den fungerar.
Med det yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen. [d.v.s de rödgrönas reservation om krav på utvärdering.] Videolänk Lars Tysklinds anförande.

Skälet till avslag med krav på uppföljning var att man utgick från att lagen kommer följas upp, en självklarhet – enligt Lars Tysklind Liberalerna och CU.
I annat fall måste det ju vara en reservation (om uppföljning) för varje lagstiftningsärende.
Men om det var en sådan självklarhet – varför ställde då de rödgröna detta krav?

Johan Löfstrand (S) är idag civilutskottets vice ordförande och satt i CU 2009/10.
De rödgröna motsätter sig nu att utvärdera lagen i 2017/18 CU2 för att citat – ”säkerställa att lagstiftningen ger en ökad sjösäkerhet” – vilket är ytterst anmärkningsvärt med tanke på att i flera år har CU avslagit motioner om uppföljning då CU har utgått från att ”regering noga följer frågan och att en uppföljning sker”.
Det förefaller att det är som så att det är endast när man sitter i opposition som man står bakom att följa upp vad lagen resulterat i och vad som framgår i CU14 2009/10

Var L står idag (2017) är höljt i dunkel. L svarar inte på mejl. L:s Robert Hanna och Lars Tysklind är de i CU som är bäst att kontakta.
Av oppositionen är det än så länge officiellt att KD och M vill verkställa ”självklarheten” i vad som sades i CU14 2009/10.
Centerpartiet bör göra det då de har ett stämmobeslut om så från Åre.

Om regeringen ”noga följt frågan” hade regeringen konstaterat att lagen citat: ”inte omfattar de ”fartyg” [fritidsbåtar] inte omfattar de fritidsbåtar den borde omfatta (därmed faller CU:s årliga avslag för motioner att utvärdera lagen) samt att oavsett båttyp – med eller utan alkohol – så är storleken på problemet som lagen ska lösa inte ens mätbart.

Denna promillelag är ett gott exempel på hur vansinnigt landets knappa brottsbekämpande resurser hanteras, vilket förklarar att inget annat land vill införa den.

Missa inte motionerna i CU2 2017/18 och hur saken fortlöper. Du kan kontakta CU:s ledamöter här.

Alltom02 vill påpeka att inför varje stundande val brukar sådana här valfiskelöften komma. Löften som visat sig vara noll och intet värda.