KBV byter fot – hemligstämplar underlagen till sin årsredovisning för att den inte ska kunna granskas!

Bakgrunden är att 2015-12-18 skrev regeringen ett regleringsbrev undertecknat av Anders Ygeman ett reglerinsgbeslut till KBV där regeringen märkligt nog stadgar en självklarhet till KBV: ”Myndighetens övervakning i brottsbekämpande syfte ska bedrivas utifrån identifierade problembilder”. (LÄNK) Nedan saxat ur KBV:s årsredovisning (LÄNK). Siffrorna inom (1-6) och text i fet stil av är det som KBV i sin årsredovisning valt att hemligstämpla:

Måluppfyllelse:
Kustbevakningen bedömer att myndigheten har utfört sitt uppdrag enligt instruktion

men att målet i ett regeringsbrev (länk) inte fullt ut har uppnåtts under året. Trots fortsatt utveckling med

(1) riskanalysbaserade tillsynsplaner för respektive verksamhetsområde kvarstår fortsatt arbete med

implementering och uppföljning för att uppnå ett konstaterat förbättrat urval av kontrollobjekt.

Kustbevakningens övervaknings- och kontrollverksamhet bedrivs i möjligaste mån vid

tidpunkter och platser (2) där risken för, och konsekvenserna av, överträdelser är som störst.

Effektmålet, att regelefterlevnaden inom respektive verksamhetsområde ska öka, följs upp

och resurserna kan på så sätt långsiktigt planeras så att rätt enhet är på rätt plats, i rätt tid,
(3) med rätt kompetens och utför rätt uppgifter.

Kustbevakningens interna mål med övervaknings- och kontrollverksamheten, beskrivna i

tillsynsplaner, har sammantaget uppnåtts i hög utsträckning under året.

Kustbevakningen bedömer att (4) effektmålet inom sjösäkerheten har uppnåtts. Bedömningen

baseras på en nedåtgående trend i antal anmälda brott som tyder på en ökad regelefterlevnad

avseende farligt gods och lastsäkring.

(5) Även utfallet inom sjöfylleri har under de senaste åren haft en nedåtgående trend. Sedan

regelverket infördes 2010 har andelen upptäckta sjöfylleribrott minskat från 9 procent till att

under 2015 ligga på 3,5 procent. (6)Kustbevakningen upplever att det har skett en

beteendeförändring som påminner om motsvarande på land och bedömer att verksamheten
med kontinuerligt genomförda kontroller har bidragit till den positiva utvecklingen.

 (1) riskanalysbaserade tillsynsplaner
(2) där risken för, och konsekvenserna av
(3) med rätt kompetens
(se film nedan)
(4) effektmålet inom sjösäkerhet har uppnåtts.
(5) nedåtgående trend
(6) skett en beteendeförändring, positiv utveckling.

Dessa frågor har ställts till KBV:
Det finns således
(1) riskanalysbaserade tillsynsplaner. 
I KBV:s riskplaner ska en ”identifierad problembild” (enligt regereinsgbrevet)  finnas som styrkan i och till årsredovisningen där;
(2) ”risken för – och konsekvenserna av” ska således framgå. Begär att få dessa riskplaner och konsekvenser (tillhöriga den nya promillelagen) översända.

(3) med rätt kompetens (se film nedan)

(4) ”effektmålet som uppnåtts”..  –  Hur kan ett ”effektmål” med en lag som helt missar målet ha uppnåtts och vars ”effekt” inte syns i någon olycksstatistik annat än i brottsregistret?
Där även 
Transportstyrelsen indirekt ger KBV bakläxa på sin årsredovisning genom att slå fast att lagen missar målet (länk).

(5) ”Nedåtgående trend”  Vilken trend avses? Av antalet haffade eller olyckor? KBV har i tidningen Skärgården konstaterat att båtlivet gått ned efter lagens införande men nämner inget om att ”nedåtgående trend”  att antal haffade sammanfaller med allt färre båtar efter lagens införande –  och ingen nedgående trend syns i olycksstatistiken annat den trend som pågått långt innan lagens införande. Varför nämns inte detta samband? Se grafer nedan.
Inför samma lag på land. Kriminellt korsa en gata med en öl innanför [flyt]-västen. Sätt in stora resurser, inför böter i nivå med misshandel, självklart skulle ett sådant utegångsförbud få effekt så skulle ”trenden” med dessa gångtrafikanter bli nedåtgående – men vilket problem har lösts – eller vill KBV försöka ta åt sig äran av den ”nedåtgående trenden” sedan 1971 i årsredovisningen via den nya promillelagen? 

 

Att i årsredovisningen tillskriva att den nya promillelagen bidragit till en ”positiv trend” är direkt felaktigt i KBV:s årsredovisning då ”trenden (enligt graf ovan) visar att trenden varit nedåtgående sedan 1971. Statistiken nedan visar att ”den positiva trenden” – efter lagens införande – inte är mätbar och kan heller inte gottskrivas den nya lagens promillezon.

(6) Vilket ”beteende” avses och ”vilken positiv utveckling”? Inget av detta framgår i någon statistik och är detta – den ”identifierade problembilden” – d.v.s är det folks beteenden som är den ”identifierade problembilden” och vari består då statiskt säkerställda ”problemet” med folks ”beteende” och hur är beteendeproblemet identifierat? Lagstiftarnas deklaration för införandet av lagen var ökad sjösäkerhet, inte att förändra ett harmlöst beteende, att fostra med en morallag. 

Första svaret av KBV var att detta kan man inte svara på då planen är ”ständigt pågående”. Några dagar senare ändrade KBV sig då planen istället ansågs vara hemlig, även i den delen om ”riskerna” osv med 0,2-promille på sjön.
Med andra ord är KBV:s årsredovisning inte med verkligheten överensstämmande – och man vill inte visa upp underlagen hur den upprättats för då kommer det att visa sig att inte bara årsredovisningen är felaktig utan även att man brister mot föreskrifterna i regeringens regleringsbrev – den identifierade problembilden.

I media ser vi ofta hur KBV (och viss mån tidigare sjöpolisen) basunerar ut att den nya promillelagen fungerar för man haffar si och så många – som om en lags ändamål ska gå ut på hur många man kan bötfälla och få stämplade i brottsregistret. Man utelämnar konstant (även i årsredovisningen) om vilket problem/bild som ska lösas med denna lag, hur stort problem/bilden är, och att lagen totalt missar målet.

”Båtfolket använder fyllechaffis – bra!” basuneras även ut av KBV och sjöpolis. De respektive myndigheternas uppfattning om sjösäkerhet är således att en person om båt och skärgård – totalt novis – utgör en avsevärt lägre risk än den med gedigna sjö och båtkunskaper och med utbildning – men som råkar ha just 0,2-promille innanför flytvästen.  Tillämpa samma ”logik” på land så är vansinnet i denna ”sjösäkerhet” uppenbar för envar. En mycket skev uppfattning om sjösäkerhet hos myndigheterna och politiker men som ligger helt i linje med vad rättsväsendet slog fast om lagen – ”nykterhetspolitik”. En politik som går före säkerhet – uppenbarligen.

Vad man mer därtill i årsredovisningen avsiktligt utelämnar/hemligstämplar är hur ”effektmålet inom sjösäkerhet har uppnåtts” – att flytvästar räddar liv – vattentäta mobiltelefonfodral – samt att lagen missar helt målet då den endast omfattar den helt olycksfria kategorin av båtar, dvs de fribåtar som finns i olycksstatistiken.  Ändå säger KBV att lagen ”fungerar” i sin årsredovisning- trots vetskap att så är inte fallet. Här talar all fakta mot KBV:s årsredovisning.

När så KBV i sin årsredovisning förvanskar sin årsredovisning så för man medvetet lagstiftarna helt bakom ljuset vilket visar att KBV mer värnar om sin egen existens än sin trovärdighet och sjösäkerheten och man har inga gränser. F.d SSRS-skeppare: ”Kustbefolkningen och Kustbevakningen är inte sams längre. De är ute för att jaga folk och inte hjälpa folk. Det har ställt till det.” (länk) Likadant kan sägas om lagstiftarna som trots många löften om utvärdering vägrar infria löftena och lyfta bort en resurslösande onödig och världsunik nykriminilasering. 


 Se denna film med KBV och Ygeman!  (LÄNK)