• 19.08.16 Nu ber vi alla Johan förklara sig. Eposta denna artikel till Johan. Dela gärna!
• 19.09.07 Flera har skickat till Johan som tyvärr nonchalerar.

Bäste Johan Pehrson.

Du har här sagt att du tycker det är bra att alliansen nykriminilaserar folk som du säger är skötsamma.

Att avhända folk deras egna ansvar och omdöme med detaljstyrande lagar – anser du att det du säger och gjort är förenligt med Prof. i straffrätt Nils Jareborg på regeringens uppdrag utlåtande nedan?

Jareborg:

1) Brott förutsätter att en gärning typiskt sett kränker eller hotar ett rättsligt erkänt intresse eller värde,
som är möjligt att konkretisera och som ytterst kan föras tillbaka på individers intressen och värderingar.

2) Kriminalisering måste vara generell, dvs. avse brottstyper.

3) Bestraffning är samhällets mest ingripande och förnedrande sanktion. Kriminalisering bör därför enbart tillgripas i sista hand.

För att kriminalisering skall framstå som befogad bör enligt Åklagarutredningen-90 således följande faktorer föreligga:

a) ett beteende kan föranleda påtaglig skada eller fara, b) alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara rationella eller kräva oproportionerligt höga kostnader,

c) straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar,

d) straffsanktion skall utgöra ett effektivt medel för att motverka det icke önskade beteendet och

e) rättsväsendet skall ha resurser att klara den eventuellt ytterligare belastning som kriminaliseringen innebär.

Dessa principer återkommer även bland regeringens allmänna överväganden i den proposition som förslaget resulterade i (prop.

1994/95:23, s. 52 f.). Riksdagen ställde sig bakom regeringens uttalanden och underströk för sin del att kriminalisering som metod för att försöka hindra överträdelser av olika samhällsnormer bör användas med försiktighet.

Vad har du för kommentar till vad Mari Heidenborg Hovrättslagman Svea Hovrätt säger i förhållande till den världsunika promillelag du säger är så bra?
En lag som inte våra grannländer vill införa som bekant för den leder endast till onödig nykriminilasering har konstaterat.

Mari Heidenborg Hovrättslagman Svea Hovrätt.

– När staten vill agera kraftfullt mot någon företeelse i samhället blir lösningen i alltför många fall att införa en straffbestämmelse. Att använda straffrätten är emellertid kostsamt och innebär dessutom en kännbar maktutövning mot den enskilde. Det är därför angeläget att straffrätten endast används i de fall det är särskilt påkallat och att lagstiftaren i andra fall väljer andra metoder för att komma tillrätta med ett oönskat beteende.

————————————————

I denna artikel varnade professorer för att en ”Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna” och belastningarna på domstolarna larmar de nu om. Hur ser du på detta Johan med den lag du tycker är så bra?