Fakta till utredarna promillelagen på sjön

TILL REGERINGSKANSLIETS UTREDARE:   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. samt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .
Tillställt utredarna den 19XXXX.

Varför kom promillelagen till och vad grundandes den på?  Svar: I syftet att öka sjösäkerheten, dess grund, Justitiedepartementets påstående:
"Förhållandena till sjöss och riskerna med alkoholpåverkan påminner i flera viktiga avseenden så starkt om situationen i vägtrafiken att det av trafiksäkerhetsskäl är motiverat att införa samma nedre promillegräns för sjötrafiken som för vägtrafiken." (länk)

Rättsväsendet: "Kammarrätten i Stockholm har framfört att en promillegräns på 0,2 för fritidssjöfarten närmast ter sig som ett nykterhetspolitiskt förslag och saknar stöd i vetenskapliga studier. Hovrätten över Skåne och Blekinge har anfört att avgränsningen ter sig godtyckligt bestämd då det saknas utredning om huruvida den fångar in huvuddelen av de fartyg som promilleregeln bör avse." (länk).

• Utredarna bör börja med att precisera och konkretisera själva grunden för lagen, att det i rött kan styrkas.
 Vad skiljer och förenar dessa trafikslag? - att rättsväsendets utlåtande klarläggs -  om lagen närmast ter sig som ett nykterhetspolitiskt förslag eller ej. Både och kan inte gälla i en trovärdig utredning. Notera: "huruvida den fångar in huvuddelen av de fartyg som promilleregeln bör avse".
Detta är något ni utredare även måste beakta i utredningen.

Å ena sidan rättsväsendets utsago, å andra sidan Justitiedepartementets utsago. 


FAKTAAv 400 domar sedan 1994 finns ett enda fall som med tvekan kan tillskrivas den nya promillelagens promillezon.

Statistik Transportstyrelsen:


Problemets storlek som den "nya" promillelagen ska lösa fördelat på båttyp (promillelagens avgränsning 10 meter/ 15knop). Detta oavsett om alkohol eller finns med bilden.


Var olyckorna sker geografiskt - på kommunalt / statligt räddningsområde.
Statligt räddningsområde = Kustbevakningen. Kommunalt område, KBV i mycket liten mån, kommunal räddningstjänst
övergripande.
KBV som är den myndighet som till stor del ägnar sig åt upprätthållande av lagen är således helt fel ute geografiskt när 
de ägnar sig åt ett problem vars storlek därtill är så litet att det inte är mätbart.

Transportstyrelsen (länk):

Det är anmärkningsvärt att det i mycket båttäta områden har inträffat förhållandevis få olyckor. Som vanligt är det påtagligt att kustfarvattnen är förskonade från dödsolyckor *. Det här är en trend som håller i sig. Fördelningen mellan inlands- och kustfarvatten brukar se ut ungefär på det här sättet. Särskilt anmärkningsvärt är att endast 5 omkommit under färd i skärgård.

•5 personer omkom vid färd i skärgårdsvatten och utanför hamnområde.

•15 personer omkom inom kommunalt räddningsområde

•14 omkom inom statligt räddningsområde.

•16 omkom på insjöar, åar och andra vattendrag

•5 omkom i hamn eller från ankrad båt.

•3 omkom vid öppen kust

•Ingen omkom på havet (långt från kusten). 

•LÄNK: http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Statistik/olyckstatistik---fritidbatar-2016/

•Alkohol: Dödsorsaker

En klar majoritet av dödsfallen kommer sig av att man har hamnat i vattnet och drunknat. Vanligtvis sker det då en liten båt kapsejsar eller vid fall över bord.
3 av de omkomna drunknade inte utan omkom på grund av kroppsskador som uppkommit i samband med kollisioner med annan båt, land/grund respektive vajern från en linfärja.
Alkohol: 0,84 - 0,71 - 0,54 - 3,74 - 0,48 - 2,26 - 0,26 - 1,94 - 0,13 - 1,83. Notera 10st genom ca 1,5 miljoner som vistas på sjön. Det ger ett olyckstal om: 0,0067%!
Ingen av de 0,067% i olyckor kan kopplas till den "nya promillelagen och citat Transportstyrelsen:"
...brukar se ut ungefär på det här sättet".

Alltom02:s noteringar. 
* "kustvattnen är förskonade från olyckor vilket säger att KBV och sjöpolisen är således helt fel ute geografiskt med upprätthållande av promillelagen och jakten på att få ned 0,0067% i olyckor..
Transportstyrelsen (TS) - trots påstötningar - har valt att inte visa statistiken i sin helhet, i ett transparent logiskt sammanhang.
Vad som döljs är vilka båtar, avgränsningen 10 meter/ 15knop samt geografiskt - som promilletalen ovan kan kopplas.
Denna statistik sitter ändå TS på:
Båttyper
Som vanligt inträffar majoriteten av dödsolyckorna i små, öppna båtar. Beboeliga båtar har förekommit vid de 5 dödsolyckor som inträffade i hamn
Inga dödsolyckor har inträffat under färd med segeljollar, vattenskotrar, gummibåtar, rib-båtar eller stora, beboeliga motorbåtar.

Som framgår av TS statistik så sker de oerhört få olyckorna med båtar som inte omfattas av lagen.

2017 års statistik (länk):
Mindre än 1 ‰ = 0,2.
Mindre än 2‰ = 1,88 - 1,83- 1,65 - 1,60 -1,59 - 1,04.
Mer än 2‰ = 2,76 - 2,69 - 2,20 - 2,13 - 2,12.
Promilletal som omfattas av den tidigare lagen. Inga promilletal inom den nya promilleregeln från 2010.
Heller inga båtar som omfattas av promilleregeln.
Ingen omkom vid öppen kust ej heller på öppet hav. TS skriver igen för 2017: "det här är en trend som håller i sig".
Den "nya" promillelagen missar målet till 100% av den orsaken att det finns inget mål.

KBV:s anslag - är detta för skattebetalarna och samhällets bästa försvarbart med tanke på fakta/statistiken när "problemet"
som lagen ska lösa är på mer än tre decimaler?
Påståendet att Kustbevakningen haffar allt färre.

Detta är ett särintresses påstående som måste sättas i relation till att sedan lagen infördes har - enligt Transportstyrelsen -
båtlivet minskat med ca 40%. Dvs från ca 2,5 miljoner som vistas på sjön till ca 1,5 miljon som vistas på sjön. (LÄNK)
Att böterna är i paritet med ringa misshandel för valet av måltidsdryck på sin fritid har självklart en inverkan.

Som exempel - inför samma lag på land. Att gå över gatan med 0,2‰ är straffbart. Sjävklart slutar folk antingen gå ut eller förhåller sig endast till allkoholfri måltidsdryck.
Båten för de som vistas och bor i skärgården är det enda sättet att förflytta sig på. Båten är "benen" i vattenlandskap.


Transportstyrelsen i "Strategi Säkrare båtliv 2020 (LÄNK) sidan 12: "Antalet olyckor är beroende av hur många som ägnar sig åt båtliv. Därför bör dödsolyckstalen relateras till aktivitetsnivån. Om det aktiva båtlivet skulle minska till år 2020 innebär det också att de satta målen bör justeras ner och vice versa." Detta "glömmer" Kustbevakningen bort i sin propaganda och detta är något som även utredningen nu bör ta fasta på.
Transportstyrelsen sidan 14 skickar en begäran: "Nyligen genomfördes en förändring i alkohollagstiftningen. Den förändringen bör följas upp". 

Påståendet att olyckorna minskar sedan lagen infördes måste sättas i relation till minskat antal som vistas på sjön. 
Då har olyckorna ökat. Notera att statistiken rör sig i ett område med så oerhört få olyckor att mätfel kan förekomma.


Lagens avgränsning 10 meter/ 15 knop.


Problematik runt lagen - är en lag för bilar rakt av applicerbar för båtar?
Här ett exempel som ni utredare bör titta på och ge svar på i er utredning, dvs ta hänsyn till förhållandena till sjöss.Om ankaret släpper - förtöjningsgodset måste läggas om? Vindkantring. Hur slår lagen då? Ett antal vansinniga domar (LÄNK)

Våra grannländer har uteslutit att införa den svenska världsunika lagen. Nyligen i Norge slog de fast igen att deras gräns om 0,8‰ kvarstår. (LÄNK)

Norge 060219. Ingen nye regler uten faktagrunnlag. Nye tiltak skal være faktabastert, ikke symbolpolitikk, var politikerenes holdning på seminaret. (länk)
Norge 160119. Promillegrense förblir.
(länk)

Transportstyrelsen: Sjöfyllerilag missar dödsolyckorna. Om alla som är ute i småbåtar var nyktra och hade flytväst på sig skulle antalet omkomna minska drastiskt (länk)
Svenska Livräddingssällskapet: Svenska livräddningssällskapet (SLS) Anders Wernesten: "politikerna började i fel ända när de förra året skärpte gränserna för sjöfylleri men inte lagstiftade om flytvästar till alla i båten, det hade varit betydligt effektivare".  (länk)

alltom02 önskar Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. på att Ni utredare har tagit del av informationen på denna sida, samt vilka garantier ställs för att utvärderingen inte blir faktaresistent som med Morgan Johanssons PM där handläggaren, Anna Hempel, vägrade svara på varför inget i PM:t innehöll något alls av de fakta hon erhöll, inte enbart från denna sajt.

  • • Vilket problem ska lagen lösa och hur stort är problemet som lagen ska lösa? 
  • • Leder lagen till onödig nykriminilasering, styrd livsföring? 
  • • Är lagen endast resursslöseri av samhällets knappa resurser?
  • • Träffar lagen målet även om alla båtar dras med i lagen - hur ska lagen kunna upprätthållas med beaktan på olyckornas  geografiska belägenhet? Finns målet över huvudtaget och om - hur ska det gå till att få ned mer än tre decimaler i olyckor? Är det möjligt och om så - hur? - och är det ekonomisk försvarbart?
  • • Var sker olyckorna geografiskt.
  • • Med vilka båttyper? 
  • • Var finns offren som den "nya" promillelagen ska lösa?
  • • Är lagen nykterhetspolitiskt eller infriar den lagstiftarnas skriftliga avsikter - "att riskerna med alkoholpåverkan påminner i flera viktiga viktiga avsikter avseenden så starkt om situationen i vägtrafiken att det av trafiksäkerhetsskäl är motiverat att införa samma nedre promillegräns för sjötrafiken som för vägtrafiken"? 
  • • Vad är det för "starka situationer" som förenar väg/båttrafik? 
  • • Fångar lagen in huvuddelen av de fartyg som promilleregeln avser?

 

Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här